Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du janvier, 2011

Melltith y bennod gyntaf

Peth perig ydy gormod o heip. Dwi’n cofio cael fy mhledu gan gardiau post, hysbysebion teledu a phosteri ar dîn bysus pan lansiwyd Y Pris, cyfres oruchelgeisiol braidd am gangstyrs drama o'r gorllewin gwyllt. Ac yn ddiweddar, cefais gerdyn post, gwahoddiad i ddangosiad arbennig yn Aberhonddu, a chip ar gyhoeddusrwydd ITV Wales fel rhan o ymgyrch newydd S4C i ddenu’r di-Gymraeg. A hysbysebion tywyll ar y naw oedden nhw hefyd, gyda merch ifanc ofnus yn cydio’n dynn-dynn mewn bat criced a montage o gymeriadau bygythiol, blin, neu brudd i gyfeiliant cân fyrlymus yr Ods. Roedd un o’m cydweithwyr yn meddwl mai prosiect diweddaraf Delyth Jones, awdures Cwcw, deinosors a wok, oedd hi. Ond na, Jones arall sydd wrth y llyw yma - Siwan Jones, sy’n gyfrifol am rai o gampweithiau dramâu teledu Cymraeg.

Ond mae byd - os nad bydysawd - o wahaniaeth rhwng Alys â’i gweithiau blaenorol a enillodd wobrau BAFTA Cymru a chlod a bri Ewropeaidd. A dyw hynny ddim yn arwydd da iawn. Ystyriwch aelodau o’m t…

Feirm Factor

Na, ’sdim angen gradd mewn Astudiaethau Celtaidd o Goleg y Drindod Dulyn i ddeall y pennawd uchod. Wrth gael sbec ar wefan TG4, y sianel deledu Wyddeleg, dyma weld bod trydedd gyfres o sioe realiti’r buarth newydd gychwyn - ac mae’r fformat a’r logo a'r gerddoriaeth yn debyg iawn i fersiwn Cwmni Da yr ochr hon i Fôr Iwerddon. Diawch, mae’r gyflwynwraig hyd yn oed bron mor swanc â’n Daloni ni. Yr unig wahaniaeth amlwg yw mai Land Rover Discovery yn hytrach na phic-yp Siapaneaidd ydi’r wobr i fermeoir gorau’r Ynys Werdd. O, a’r ffaith mai rhaglen ddwyieithog ydi un TG4, gyda thalp go helaeth o’r iaith fain. Dychmygwch y stŵr ar S4C… Ac ydy hyn hefyd yn awgrymu bod y Gymraeg mewn sefyllfa dipyn iachach na'r Wyddeleg fel iaith cefn gwlad?

Feirm Factor Series 1 - Finale from Good Company Productions on Vimeo.

Dim cydymdeimlad

Ydych chi’n gwylio Eastenders? Digon teg, pawb at y peth ac ati. Ond mae mwynhau ei gwylio yn fater arall. Dewch, dewch - dyma gyfres sy’n disgwyl inni falio a chredu mewn gwragedd sy’n claddu gŵyr anffyddlon yn fyw mewn coedwig, dynion yn gaeth i grac cocên dros nos cyn dychwelyd i redeg garej mewn mis, putain o ferch ysgol, ac Ian Beale yn lapswchan efo’r flonden smart o Dempsey & Makepeace ers talwm.

Fe drefnodd y storïwyr ddwy enedigaeth fel rhan o ‘ddathliadau’ nos Galan Albert Square. Newyddion da o lawenydd mawr fel arfer, ond cafodd pethau eu troi ben i waered gydag arddeliad aflan ym myd tywyll y Mockneys. Ar ôl i’w baban newydd-anedig farw yn y crud, fe sleifiodd mam yn ei gwewyr i’r Queen Vic a chyfnewid baban holliach, gan adael perchnogion y dafarn i alaru dros blentyn rhywun arall. Am gychwyn erchyll i 2011, a stori ych-a-fi arall gan sioe sebon sy’n enwog am ymdrybaeddu ym maw isa’r afon Tafwys. A diawch, mae’r cynhyrchwyr wedi codi clamp o nyth cacwn, gan ddenu bron…

Cyflwynwyr oddi cartref

Mae ’na fynd mawr ar docynnau airmiles S4C y dyddiau hyn, gyda chyflwynwyr yn cael eu hanfon i bedwar ban – a Sir Fôn. Tra bod Dai Jones yn cael ei blagio gan fosgitos ar wastadeddau ffrwythlon diflas Manitoba, Canada, mewn dau rifyn arbennig o Cefn Gwlad, mae’r garddwr Russell Jones wrthi’n crwydro Kenya a Tanzania ar gyfer Byw yn y Byd a ddarlledir fis nesaf. Y Fam Ynys oedd cyrchfan Aled Sam yn rhaglen gyntaf 100 Lle, sy’n seiliedig ar Lyfr y Flwyddyn 2010 gan Marian Delyth… a John Davies Bwlch-llan. A bydd Archesgob Cymru’n codi pac i Roma tra bod Naturiaethwr Cymru yn cwrdd ag Indiaid Cochion Gogledd America. Braf eu byd. Pwy soniodd am wasgfa ariannol S4C?

Nos Sul, cychwynnodd cyfres newydd Ôl Traed Gerallt Gymro (Cynhyrchiad Element), clerigwr ac awdur enwog o’r 12fed ganrif a oedd bron â thorri’i fol eisiau swydd y cyflwynydd Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru heddiw. Nid hanes ei daith a’i ddisgrifiad enwog o’r werin yn Descriptio Kambriae sydd yma, fel yr oeddwn wedi’i obeithio…

Gwell Tryfan na’r trenau

Rhyw gyfnod go rhyfedd ydi’r ’Dolig a’r Calan. Ar un llaw, mae’n gyfle i deuluoedd ar wasgar ddod ynghyd, ar y llaw arall, mae’n chwith gweld cadair wag o amgylch y bwrdd bwyd. Ac roedd rhyw dinc hiraethus yn perthyn i amserlenni teledu’r ŵyl hefyd. Neilltuodd BBC2 noson gyfan i ffefrynnau’r 70au, Morecambe & Wise a The Good Life, ac un o uchafbwyntiau noson Nadolig BBC1 oedd The One Ronnie - sy’n swnio braidd yn drist iawn feri sad - gan fod Mr Barker yn ei fedd ers pum mlynedd. Diffyg syniadau gwreiddiol neu borthi dyheadau’r gynulleidfa am Nadoligau’r gorffennol efallai?

Roedd S4C wrthi hefyd, er na chawsom y dos arferol o Fo a Fe a Ryan a Ronnie. Yn hytrach, darlledwyd 40 Uchaf C’mon Midffîld noswyl A noson Nadolig. Gyda chlipiau a dywediadau poblogaidd fel “Glen Fiddich”, roedd hi’n rhaglen rad ond hynod boblogaidd siŵr o fod, gan nad oes cymeriadau comedi wedi llwyddo i ragori ar Wali, Mr Picton, Tecs, George a Sandra ers y nawdegau. Go brin y gwelwn ni raglen gyffelyb am Haf…

Cenwch, clodforwch!

“Gormod o rygbi”. Dyna’r gŵyn arferol am S4C, a digon teg rhwng gêm Casnewydd a Chaerwrangon, cystadleuaeth 7 bob ochr Dubai ac uchafbwyntiau Cwpan Heineken yn hawlio amserlen y penwythnos. Ond diawch, mae rhaglenni cerddoriaeth yn mynnu’n sylw hefyd. Digon teg os ydych chi wedi mopio ar giamocs Only Men Aloud, ac yn edrych ymlaen at weld yr hen, hen, hen, hen ffefrynnau Rhydian Roberts a ‘Bing’ Terfel dros y Dolig, heb sôn am Noson Lawen a chyngerdd mawreddog o Arena Ryngwladol Caerdydd dan ofal Alex Jones – ond i’r gweddill ohonom, gêm o Scrabble neu nofel newydd amdani. Roeddwn i wedi dechrau ’laru ar CarolauGobaith (8.25 bob nos Fawrth) ar sail yr holl gyhoeddusrwydd yn unig, a oedd bron mor ailadroddus â hysbysebion uffernol Jason Donovan i’r cwmni bwyd rhewi rhad-a-chas. Ond, dyma benderfynu roi hergwd i’m natur scrooge-aidd, ac ymroi i fwynhau gŵyl y Baileys, sori, y baban. Roeddwn i’n ofni Codi Canu rhif VII. Ond fe ges i’n siomi ar yr ochr orau.

A pha ryfedd, gyda Shân Cothi w…

Pen-blwydd Hapus Chuck

Mae ’na fwy nag un achos dathlu ym Manceinion y mis hwn. Yn ogystal â gŵyl y tinsel a’r twrci, mae un o allforion enwocaf y ddinas yn dathlu’r Aur. Ydy, mae Coronation Street yn hanner cant heddiw. A pha well ffordd o nodi’r achlysur arbennig na thrwy wahodd eiconau’r gorffennol fel Bet, Hilda a Mavis yn ôl am sheri a darn o gacen pen-blwydd yn y Rovers. Achlysur hapus, hiraethus braf i ddathlu’r garreg filltir? Dim ffiars o berig. Achos mae’r cynhyrchwyr wedi penderfynu creu ffrwydrad sy’n achosi i dram ddisgyn am ben y trigolion, a bod o leiaf tri chymeriad yn gadael y Stryd mewn arch yn hytrach na’r tacsi du arferol.

Bydd Corrie ar dân yn llythrennol, wrth i ITV neilltuo wythnos gyfan i’w seren y sgrin. Bydd cwis gyda Paul O’Grady, Victoria Wood yn dewis a dethol y 50 golygfa gorau erioed, ac ailddarllediad o’r bennod gyntaf a ddarlledwyd ar 9 Rhagfyr 1960. Bu bron iddi gael ei henwi’n Florizel Street, tan i ddynes ll’nau stiwdios Granada awgrymu ei bod yn swnio fel stwff glanhau ta…