Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du mai, 2010

Dau gwm, dwy briodas

Teulu'r Caddock, Royal Wedding. Ymddiheuriada am Jacs yr Undeb.
Mae’n dymor traddodiadol y priodasau, pan fo’r haul yn gwenu ar y fodrwy, y siampen a’r cariad yn llifo. Mewn byd delfrydol o leiaf. Rhyw ddiwrnod delfrydol felly oedd hi 29 mlynedd yn ôl, wrth i 750 miliwn o wylwyr teledu byd-eang gael eu swyno gan briodas dylwyth teg yng nghadeirlan St Paul’s, Llundain. Un o briodasau mwyaf costus ond ofer erbyn hyn wrth gwrs. Ond ar y pryd, roedd hi’n gyfle i bobl Prydain anghofio am Thatcher a therfysgoedd Toxteth trwy drefnu partïon stryd mewn môr o Jacs yr Undeb. A dathlu oedd ar feddyliau trigolion cymuned lofaol yn Royal Wedding hefyd, drama unigol a ddarlledwyd ar BBC2 wythnos diwethaf. Drama wedi’i hadrodd o safbwynt Tammy Caddock, merch ifanc bymtheg oed, a oedd yn prysur werthu tocynnau ar gyfer parti mawr gyda sosej rôls, cystadleuaeth gwisg ffansi roc a phop, gwobr am y steil gwallt gorau fel Diana, a disgo gyda TJ y DJ a oedd mor gawslyd â Jônsi. Ac yng nghanol hyn i gy…

Samariad trugarog Bosnia

Dwi’n cofio’r diwrnod fel ddoe. Prifwyl Aberystwyth 1992, a chriw ohonom wedi gwasgu mewn tun sardîns o garafán i wylio Colin Jackson yn carlamu dros y clwydi yn Barcelona. Yn sydyn, dyma bennawd newyddion yn fflachio ar y sgrîn gyda delweddau erchyll o ddynion esgyrnog mewn gwersyll garchar rhyfel ym Mosnia. Yn sydyn, roedd methiant athletwr o Gaerdydd i fachu unrhyw fedal Olympaidd yn bitw. Roedd rhyfel Iwgoslafia wedi newid gêr i lefel sinistr Natsïaidd. Roedd ymateb araf llywodraethau’r gorllewin yn warthus o gymharu â’u parodrwydd i amddiffyn Afghanistan heddiw, ond diolch i’r drefn, roedd gweithwyr dyngarol yn heidio i helpu pobl y Balcanau. Pobl fel Gwilym Roberts o Rostryfan, Caernarfon, testun cyfres ddogfen O Flaen dy Lygaid: Nôl i Bosnia wythnos diwethaf.
Lipik, CroatiaByrdwn y bennod gyntaf oedd dilyn ôl troed Gwilym i weld sut mae trigolion Croatia a Bosnia yn ymdopi mewn heddwch bregus bymtheg mlynedd yn ddiweddarach. Yn ogystal ag ymweld â chartref plant amddifad ac ysby…

Holi a stilio a ffraeo II

Dwi’n un oriog. Wythnos diwethaf, roeddwn i wedi diflasu gyda’r holl sylw etholiadol a’r dadleuon arlywyddol hyn a llall ac arall. Wythnos hon, fodd bynnag, dwi’n gaeth i’r bocs bach. Nos Fawrth, roedd sianel BBC News ’mlaen yn barhaus o 6 tan 10pm, wrth i’r newidiadau mawr ddigwydd yn fyw o flaen ein llygaid - y glymblaid glas-a-melyn wedi’i chadarnhau, dilyn y Daimler i Balas Byc, gweld Brown a’i deulu bach yn gadael Nymbar Ten i wneud lle i Cam a Sam ac ati ac ati. Ac mae’n debyg fod rhyw 13 miliwn o wylwyr Prydain yn hwcd hefyd. Cyfnod ‘hanesyddol’ yn wir, i ailadrodd term ailadroddus yr wythnosau diwethaf. Ac ar nosweithiau rhewllyd o Fai, mae’r gohebwyr blinedig yn dal ati 24 awr y dydd o flaen stryd gefn enwocaf Llundain, Swyddfa’r Cabinet neu ar lain Sain Steffan, ac yn prysur lenwi’u taflenni goramser! Ond efallai bod y pwysau gwaith a’r oriau oer a hir yn dechrau dweud ar ambell un…
Ac mae’r naws gwrth-Sky yn parhau, wrth i ambell un leisio barn yn groch yn sgil honiadau fod …

’Nôl i ’87

O diâr. Mae’n debyg fod yr Wythdegau yn boblogaidd unwaith eto. Gyda Phlaid Magi yn prysur ennill tir, cyfresi fel Ashes to Ashes yn boblogaidd ar y BBC, a Hollywood yn ailwampio The ATeam ar gyfer y sinemâu, mae’r degawd di-chwaeth wedi cael ail-wynt. Ac mae’n ymddangos fod ton o nostalgia yn sgubo Cymru hefyd, wrth i S4C ail-ddangos un o’i chyfresi mwyaf poblogaidd erioed i’r to iau. Ydy, mae castiau a champau carwriaethol y criw pyrmiog o Lŷn - a’r genod - yn ôl am wythnos, i gyd-fynd â rhifyn arbennig o Lle Aeth Pawb? Jabas.

Mae’r fformat llwyddiannus hwn eisoes wedi ennill gwobr ‘Ysbryd yr Ŵyl’ yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd 2009 a’i gwerthu i wledydd fel Ffindir. Tra bod rhai o gast gwreiddiol 1987 yn weddol adnabyddus i ni heddiw - Owain Gwilym (Jabas Jones) ar Radio Cymru, Buddug Povey (Pegi) yn wyneb cyfarwydd Rownd a Rownd, ac Eleri Fôn a Lowri Mererid (Ruth a Glenda) yn lleisiau cefndir i rai o’n grwpiau roc amlycaf ni - roedd hanes y lleill yn bur ddieithr. Ond diolch i ymchw…

Sgorio efo'r Cofis

O’r diwedd. Mae’r cyfan drosodd. Gawn ni fwy o lonydd fory hefo lwc - os nad eith hi’n senedd grog/gytbwys, ac arwain Betsan Powysiaid y byd i berlewyg arall. Cefais fy hudo gan gyffro a newydd-deb y dadleuon teledu i ddechrau, mwynheais Pawb a’i Farn mwy bywiog na’r arfer er gwaethaf Cymraeg carpiog llawer o’r gwleidyddion, ac fe wnes ymdrech i wylio Election 2010:Wales Debates ar BBC1 nos Sul diwethaf. Ond digon yw digon. Fe gwympais i gysgu yn ystod dadl arlywyddol olaf y BBC, switsio’r Post Cyntaf a’r “Gardis” felltith i Classic FM, a diflasu efo’r holl ddadansoddi dros ben llestri yn sgil Duffygate. Efallai na ddylwn i gwyno gormod fodd bynnag, gyda sbloets fawr De Affrica yn cychwyn mewn ychydig dros fis. Ymgyrch pêl-droedwyr Lloegr fawr fydd hawlio’r penawdau wedyn!

Caernarfon nid Cape Town ydi cyrchfan S4C beth bynnag. Nos Fawrth, dechreuodd GobaithCaneri, cyfres ddogfen tair rhan sy’n olrhain hanes clwb pêl-droed y Cofis i ddychwelyd i’r hen ddyddiau da. A hwythau wedi cael ci…