Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du février, 2011

Calon cenedl frenhinol

Anti Gladys yn barod am ddarllediadau cynhwysfawr S4C o'r Briodas Fowr

Ro’n i’n swp sâl wrth wylio’r newyddion un noson wythnos diwethaf. Na, nid teimlo dros brotestwyr gorthrymedig Tripoli na thrueiniaid Christchurch. Doedden nhw ddim yn haeddu’r brif flaenoriaeth gan olygyddion newyddion Prydain - a’r Post Prynhawn ar Radio Cymru. Yn hytrach, rhoddwyd sylw di-ri i bâr o Saeson breintiedig a lansiodd fad achub newydd sbon ym Môn. Roedd trigolion a thwristiaid Bae Trearddur yn gwlychu’u hunain mewn perlewyg, a gohebwyr Wales Today a Wales Tonight yn sefyll yn dalog ochr yn ochr â gohebwyr CBS ac NBC News America wrth adrodd y stori frenhinol “fawr”. A chlywyd bonllefau a chanmoliaeth gan Fwrdd yr Iaith ar ôl i Kate ganu fersiwn “word-perfect” o Hen Wlad fy Nhadau yn ôl The Telegraph. Neu fersiwn John Redwood i chi a fi.

Anghrediniaeth wedyn o ddeall bod y Sianel Gymraeg yn bwriadu ymuno â’r syrcas fawr i ddod, yn ôl datganiad i’r wasg ar raglenni’r gwanwyn. “Gyda phriodas y flwyddy…

Pa Refferendwm?

Ydych chi’n barod i daro croes wythnos i heddiw? Am gwestiwn twp. Tydw i’n pregethu i’r cadwedig fan hyn, siŵr iawn? Wedi’r cwbl, d’yn ni’n griw bach dethol a breintiedig iawn - gyda phwyslais ar y ‘bach’ - ac yn ddigon hyddysg ynglŷn â phwysigrwydd Mawrth y Trydydd. Does dim modd osgoi’r ymgyrch ar y we chwaith. Mae fy nhudalen facebook yn boddi dan apêl am ddosbarthwyr taflenni ym Mhontyberem, Penarth ac o flaen M&S Llandudno. Ond mae ’na Wyddfa o waith caled o ran atgoffa’r mwyafrif helaeth o Gymry sydd fawr callach - rhai nad ydynt yn prynu’r papurau Cymreig, ddim yn gwrando ar fwletinau Radio Cymru a Radio Wales, nac wedi gweld negeseuon fideo Shane Williams, Matthew Rhys ac Ioan Gruffudd. A diolch i styfnigrwydd True Wales o wrthod cofrestru gyda’r Comisiwn Etholiadol fel yr ymgyrch ‘na’ swyddogol, sy’n golygu na chaiff ‘Ie dros Gymru’ wneud hynny na manteisio ar arian cyhoeddusrwydd, mae’r Refferendwm yn gymaint o ddirgelwch â giamocs Cyngor Môn. Dim taflenni drwy’r post, d…

"Ch" Fawr

“Ch” am chwerthin hynny yw. Chwerthin am ben canser. Na, dwi heb feithrin hiwmor ffiaidd, di-chwaeth Frankie Boyle. Ond mae yna gyfres gomedi newydd o America sy’n gofyn inni chwerthin a chrio gyda Cathy Jamison (Laura Linney, seren Mystic River a Tales of a City), athrawes ysgol uwchradd o Minneapolis sy’n clywed bod ganddi’r clefyd marwol hwn. Er hynny, mae’n penderfynu cadw’r newyddion iddi’i hun am y tro - ac mae’r diagnosis ysgytwol yn ei sbarduno i fyw bywyd i’r eithaf. Mae’n gwrthod derbyn unrhyw driniaeth ac yn pw-pwio gwahoddiadau i ymuno â grwpiau cymorth. Mae’n archebu pwll nofio enfawr i’r ardd gefn, yn dangos i’w mab a’i gwr anffyddlon pwy di’r bos, ac yn benderfynol o newid bywydau ei brawd digartref a’i myfyrwyr di-gyfeiriad er gwell. Mae'r hiwmor du yn debyg i Nurse Jackie, am nyrs niwrotig sy'n llyncu pils a snwffian powdwr gwyn er mwyn ymdopi drwy'i diwrnod gwaith mewn ysbyty ym Manhattan a'i bywyd personol cymhleth. Nid Holby Shitty mohoni. Gwyliwch …

Hei! Mrs DJ

Lwc owt. Gair i gall. Os ydych chi’n pechu’n hawdd ac ofn tagu ar eich lobsgóws i swper, peidiwch â gwrando ar Radio Cymru rhwng 6.30 ac 8 yr hwyr. Mae Meistres y Mwyseiriau a Brenhines y Tafod Brwnt yn ei hôl. Ydy, mae Eleri Siôn wedi ymuno â’r rhengoedd sy’n cadw sedd nosweithiol Geraint Lloyd yn gynnes am y tro.
Eleri Sion yn nyddiau 'Dallasty' gyda Rosalind a Myrddin

Ar ôl cael ei beirniadu am safon ei hiaith/arddull/gweddustra ar raglen foreol Daf Du, a chael ei disodli gan CPJ, mae Leri’n ôl. Mae hi eisoes yn hen law ar lywio Camp Lawn ar ei phen ei hun ar b’nawn Sadwrn (’sgwn i beth fyddai ymateb Andy Gray i hynna?!) ar ôl i Dylan Ebenezer drosglwyddo i dîm Sgorio, ac yn giamstar ar drafod pêl-droed yn ogystal â’i chariad cyntaf amlwg, rygbi. Efallai mai i’w chymar, cyn-chwaraewr Aston Villa a Dinas Caerdydd, y mae’r diolch am hynny. Dy’n ni’n clywed hen ddigon o’i hanes beth bynnag, wrth i’r gyflwynwraig dreulio cyfran o’r rhaglen yn sôn am droeon trwstan “Dave”. Ta waet…

O Louisiana i Lyndyfrdwy

Cadwch eich sagas Twilighta The Vampire Dairies. Anghofiwch am gyfres Being Humanam fampir, blaidd-ddyn ac ysbryd sy’n rhannu tŷ yn Ynys y Barri. Dim ond un gyfres oruwchnaturiol sydd i mi, sef True Blood am drigolion brith – a gwaedlyd – Bon Temps yn nhalaith Louisiana. Fersiwn Tregaron o’r Deep South os leiciwch chi. Cymeriadau fel Stookie Stackhouse, gweinyddes delepathig sydd wedi mopio efo Bill Compton, fampir 170 oed. Ond yr orau o bell ffordd ydi Tara, ffrind gorau Sookie, sy'n peltio llinellau bachog dim lol! Ac ym mhennod wythnos diwethaf, fe ddatgelodd brenin sugnwyr gwaed Mississippi ei fod yn hanu o dras freintiedig Arglwydd Glyndyfrdwy o’r 13eg ganrif. A chwarae teg, mi ynganodd yr enw Cymraeg hwnnw’n lot lot gwell na Jamie Owen a’i debyg ar Wales Today.

Dwi’n fwy o ffan nag erioed rŵan! Bachwch arni am 10 bob nos Wener ar sianel FX.


Gyda llaw, mae’r sianel cebl Americanaidd sy’n gyfrifol am hon wedi cynhyrchu cyfres gyffrous yr olwg o’r enw The Wolfman efo Benicio del …

Lle hoffwn fod

I wlad mor fach, mae’n rhyfeddol gymaint ohoni sy’n dal yn ddieithr i mi. Dim ond y llynedd y cerddais i ben y Wyddfa fawr a hwylio drosodd i Enlli am y tro cyntaf. Ac mae ardaloedd Clawdd Offa yn ddirgelwch pur. Gobeithio y bydd Eisteddfodau Wrecsam eleni a Sir Fynwy yn 2016 yn newid hynny. Mae cyfrol Cymru – y 100 lle i’w gweld cyn marw yn drysorfa o eglwysi anghysbell, caerau hanesyddol a phlastai mawreddog, er bod ambell awgrym amheus fel Pont Hafren yn eu plith. A bellach, mae yna fersiwn teledu i’r rhai ohonom sy’n rhy arw neu ddiog i brynu a darllen y llyfr. Heb os, 100 Lle (8.25 nos Fawrth) ydi un o uchafbwyntiau’r Sianel ar hyn o bryd.

Sir Fynwy oedd dan sylw’r wythnos diwethaf, gydag Aled Sam yn cefnu ar gartrefi ffasiynol a ffuantus 04 Wal i grwydro o amgylch abaty godidog Tyndyrn, olion hen ddinas Rufeinig Caer-went a phentrefan Tryleg. Ac roedd yr awdur John Davies Bwlch-llan wrth law i’n tywys a chyflwyno’r glo mân difyr. Ystyriwch ei sylwadau smala am gastell Cas-gwent, …

Gwledd o Americana

Heddiw (dydd Mawrth 1 Chwefror), mae ’na sianel newydd sbon yn cael ei lansio yng ngwledydd Prydain. Na, nid CBC (Cymru Broadcasting Coropration) yn sgil priodas orfodol BBC-S4C. A fydd hi ddim ar gael i bob un wan Jac yr Undeb. Ond i danysgrifwyr Mr Murdoch fel fi, mae Sky Atlantic (sianel 108) yn addo’r goreuon o Wlad Wncwl Sam. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys drama am deulu o blismyn Efrog Newydd (Blue Bloods gyda Tom Magnum Selleck a Donnie Wahlberg), saga Martin Scorsese am gangstyrs New Jersey yn y 1920au (Boardwalk Empire) a hynt a helynt trigolion New Orleans ar ôl corwynt Katrina (Treme gyda John Goodman a llawer o gast The Wire). Ac i ddod dros y misoedd nesaf, bydd thesbians o fri fel Jeremy Irons a Syr Derek Jacobi (Borgias wedi’i gosod yn yr Eidal Oes y Dadeni), Kate Winslett (MildredPierce, am ymdrechion gwraig tŷ i sefydlu busnes adeg Dirwasgiad y 30au) ac, ym, Sean Benn (Games of Throne, anturiaethau ffantasi chwedlonol). I goroni’r cyfan, bydd pumed gyfres Mad Men yn ym…