Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2009

Problemau Pobol

"Beth wedoch chi? 'Smo ni'n nymbyr wan rhagor? Wel y jiw! jiw!"


Ar un adeg, roedd gan raglenni S4C un nod arbennig yn fwy na dim byd arall. Cyrraedd brig y siartiau gwylio, a chipio coron Rhif Un oddi-ar yr hen ben di-syfl - Pobol y Cwm - a arferai ddenu dros 100,000 o selogion yn rheolaidd. Ond mae ffigurau diweddar yn awgrymu fod y sioe sebon 35 oed wedi’i thaflu oddi ar ei hechel go iawn, ac mewn dyfroedd dyfnion fel y nododd Golwg360. Bellach, dyw castiau criw Cwmderi ddim yn gymaint o atynfa ag yr oedd. Ar y llaw arall, mae poblogrwydd Y Clwb Rygbi yn cyfiawnhau’r holl ymroddiad, sylw a’r arian sy’n cael ei neilltuo i’n Gêm Genedlaethol (sori, bêl-droedwyr), yn ogystal â’r arlwy gerddorol a chyfresi natur teilwng o lwyddiannus. Ac mae’n siŵr y bydd holl uchafbwyntiau’r Llewod a’r Boks yn talu ar ei ganfed i’r Sianel.

WYTHNOS HYD 17/5/09

1. Y CLWB RYGBI - Gleision v Sgarlets 107,000
2. Y CLWB RYGBI – Sgarlets v Ulster 88,000
3. POBOL Y CWM (nos Iau) 77,000
4. POBOL Y C…

Dom Daf Du*

Sori Daf. Dwi'm yn chwerthin.

Bob bore, dwi'n gwisgo’r clustffonau ac yn gwrando ar radio’r ffôn lôn wrth wneud y siwrne feunyddiol ar lein y Cymoedd i’r brifddinas. Erbyn i griw’r Post Cyntaf ffarwelio â ni am 8.30, dwi fel arfer yn troi’n syth i Radio Wales (os alla i ddioddef acen Queen’s English ryfedd Rhun ap Iorwerth megis cyhoeddwr radio’r BBC cyn yr Ail Ryfel Byd), Radio Four neu Classic FM yn enwedig, er mwyn ymlacio’n llwyr cyn berwi ’mhen â jargons byd cyfieithu. Dwi fel arfer yn osgoi rhaglen Eleri a Daf fel y pandemig ffliw moch. Ond gan fod Ms Siôn wedi hedfan i ganol ffau’r Llewod (bwm! bwm!) yn Ne Affrica, mi rois gynnig arni eto'r bore ma. A difaru. Yn. Syth. Bin. Ro'n i'n wyllt gacwn erbyn inni gyrraedd Gorsaf Heol y Frenhines. Am ddechrau da i ddiwrnod o waith!!

Yn ystod yr hanner awr wnes i oddef, roedd perlau Daf ag Emma ‘Eden’ Walford yn cynnwys trafod pynciau o bwys fel arferion stafell molchi pobl, blewiach siafio yn sownd yn y sinc, dadlau dr…

Dy'n ni ddim yn mynd i Birmingham!

Arfon Haines - wyneb, a gwallt(!), enwog o orffennol HTVAr un adeg, roedd cantorion a chynulleidfaoedd Cymraeg yn cael eu cludo i stiwdios mawr Lloegr er mwyn darlledu rhaglenni byw yn ôl i Gymru - sefyllfa absẃrd fu’n sail i un o ganeuon cynnar y Tebot Piws. Ers hynny, codwyd stiwdios teledu digon ’tebol yng Nghaerdydd i ddiwallu’r angen hwnnw. Arferai byseidiau o bobl heidio i stiwdios HTV, ffatri adloniant ysgafn Cymraeg ers talwm i fwynhau Siôn a Siân a thoreth o raglenni Trebor a Caryl. Ond daeth tro ar fyd. Ar wahân i ambell eithriad fel sioe Shân Cothi, mae cyfresi sy’n cael eu ffilmio gerbron cynulleidfa stiwdio bellach mor brin â rhestr cardiau ’Dolig Gordon Brown. A heddiw, mae fel petai ITV Cymru’n dychwelyd i ddyddiau teledu du-a-gwyn trwy gamu’n ôl dros Glawdd Offa. Wrth i Elis Owen, Cyfarwyddwr ITV Cymru, roi’r ffidil yn y to ar ôl 30 mlynedd, cyhoeddodd pen bandits y rhwydwaith eu bod yn cyfuno swydd uwch-gyfarwyddwr Cymru â chwmnïau Granada a Central - penderfyniad sy…

Unwaith eto 'Nghymru annwyl?

Does unman yn debyg i gartref. Ac roedd fersiwn Gwyneth Glyn yn gyfeiliant addas iawn i hanes Morisiaid Caehir, Llanrhaeadr-ym-mochnant. Yn O Flaen dy Lygaid: Adre, dychwelodd Beti George i olrhain hanes teulu a ymfudodd i ffermio yng Nghanada ddeng mlynedd yn ôl. Wel, ddim yn hollol chwaith. Tra cododd y rhieni a’r mab ieuengaf eu pac i wastadeddau ffrwythlon (diflas?) Alberta, aros adref ym mro’r Berwyn wnaeth eu tair merch ifanc. Roedd camerâu’r BBC yno i gofnodi’r ffarwel olaf ym 1998, a’r dagrau o lawenydd yn 2008 pan ddaeth Goronwy, Gwenda a’u merched Eleri, Awel a Nesta at ei gilydd am y tro cyntaf ers degawd ym mhriodas eu mab Emyr â Cyndi.

Yn y rhan gyntaf, dychwelwyd i’r rhaglen wreiddiol ar ddiwrnod gwerthu Caehir yn sgil diflastod dyledion, baich biwrocratiaeth a BSE. Roedd Gron wedi cael hen lond bol, ac am ddechrau o’r newydd mewn gwlad newydd. Cyfaddefodd Gwenda iddynt grio a ffraeo sawl tro ar y mater, a’i bod wedi gorfod penderfynu rhwng y “merched, nain neu’r gŵr” - c…

Llef un yn llefain

Mae’n dymor y Llewod unwaith eto, ac mae S4C yn barod amdani gyda llond cae o raglenni uchafbwyntiau a mwy. A pha ryfedd, gyda rhyw ddwsin o Gymry yn y garfan a Gerald Davies a Gatland wrth y llyw? Ychwanegwch daith Ryan Jones a’r criw i Ganada a’r Unol Daleithiau, ac mae ’na fwy na digon i blesio’r cefnogwyr cadair freichiau a hel y pêl-droedwyr i’r pyb. Mae’r arlwy eisoes wedi cychwyn gyda rhaglen arbennig O Flaen dy Lygaid: Llewod ’74, a’r fersiwn Saesneg The Lions’ Roarar BBC One nos Sul diwethaf - yn olrhain taith lwyddiannus ond gythryblus y Llewod i Dde Affrica. Er bod Peter Hain’s y byd yn gweiddi’n groch yn eu herbyn, fe aeth y chwaraewyr rygbi yno i faeddu’r Springboks ar eu tomen eu hunain - ac ennill cefnogaeth y duon maes o law, fel arwydd o fuddugoliaeth dros eu gormeswyr gwyn. Aeth Gareth Edwards mor bell ag awgrymu iddynt blannu’r hadau ar gyfer chwalu’r drefn ddieflig honno ugain mlynedd yn ddiweddarach.

Wyddwn i ddim fod Carwyn James wedi protestio’n dawel yn erbyn ap…