Posts

Showing posts from April, 2010

Holi a stilio a ffraeo

Image
Mae’r byd adolygu a beirniadu Cymraeg wedi cael cryn dipyn o sylw’n ddiweddar. O gynhadledd undydd yn Aberystwyth i erthyglau difyr yn Barn a llythyrau gan gynhyrchwyr teledu piwis yn Golwg, mae rhyw awch ac awydd cyffredinol i weld mwy o drin a thrafod go iawn yn hytrach nag erthyglau broliant yn unig. Roedd cryn edrych ymlaen, felly at Pethe Hwyrach (bob nos Fercher 9.25pm), seiat dafod y celfyddydau gyda Nia Roberts a gwesteion gwadd bob wythnos. Ac er bod y rhiant-raglen, Pethe, yn cynnwys pytiau digon difyr a safonol, mae ’na ormod o naws rhaglen gylchgrawn Wedi 3aidd iddi braidd.

Er bod fformat Pethe Hwyrach yn ddigon syml a chyfarwydd - cyflwynydd a thri gwestai yn eistedd mewn stiwdio foel gyda chadeiriau esmwyth, bwrdd coffi a sét deledu - y pynciau dan sylw sy’n bwysig ac yn hoelio’r sylw. Y “tri dewr” (fel y’u cyflwynwyd gan Nia Roberts) yn y rhaglen gyntaf oedd y dramodydd a’r cyfarwyddwr Ian Rowlands, adolygydd cyfarwydd Radio Cymru Sioned Williams, a’r colofnydd Rhys Mwyn…

Taflu llwch i'n llygaid?

Image
Gair mawr ailadroddus yr wythnos, heb os, oedd “hanesyddol”. Gair a ddefnyddiwyd i ddisgrifio’r cyntaf o dair dadl deledu fawr rhwng tri o arweinwyr gwleidyddol Lloegr, sori, Prydain ar ITV nos Iau diwethaf. Ac mae’n rhaid bod yr holl heip wedi llwyddo, gan i mi wylio’r rhan fwyaf o’r 90 munud o’r hyn a oedd, i bob pwrpas, megis Question Time heb ddim smic gan y gynulleidfa. Ac yn sgil yr ymateb cadarnhaol, mae’n debyg y caiff y trafodaethau hyn sy’n rhan annatod o syrcas etholiadol America ers 1960, eu mabwysiadu’n barhaol yn yr ynysoedd hyn. Wnaeth Brown, Cameron na Clegg ddim smonach ohoni - dim baglu dros eu geiriau, chwysu dan oleuadau’r stiwdio na phigo’u trwyn ar y slei - yn wir, roeddynt yn ddiflas o broffesiynol. Ond dyna ni, maen nhw’n feistri corn ar drin y cyfryngau, gyda’r camerâu’n eu dilyn bob cam o’r daith canfasio y dyddiau hyn. Ac mae’n debyg fod protestiadau Plaid Cymru a’r SNP wedi dwyn ffrwyth, wrth i’r darlledwyr mawr Seisnig, sori, Prydeinig gymryd sylw ohonynt.…

Perl nos Sadwrn bach

Image
Help! Wn i ddim beth ar y ddaear i’w wneud ar nosweithiau Mercher o hyn ymlaen. Achos dros y ddeufis diwethaf, dwi wedi treulio’r oriau difyr yng nghwmni Don a Betty Draper, Pete, Paul a Ken, Peggy a’r hyfryd rywiol Joan mewn niwl sigaréts a sawl wisgi mawr. Dw i wedi chwerthin a chrïo yn eu cwmni, wedi dotio o weld ambell un yn blodeuo, diawlio ambell un am gymryd cam gwag, a rhannu’u pryderon priodasol ac economaidd mewn byd sy’n prysur newid. Prin yw’r cyfresi dramâu sy’n ennyn cymaint o deyrngarwch a diddordeb. Efallai eich bod prin wedi clywed sôn am Mad Men, ond mae’r gyfres Americanaidd a orffennodd ar BBC Four neithiwr, yn ticio’r bocsys i gyd. Drama gyfnod Americanaidd yw hi, wedi’i gosod yng nghanol bwrlwm y byd hysbysebu ym Manhattan, Efrog Newydd, yn y chwedegau - ble mae byd braf a breintiedig y cymeriadau yn dadfeilio’n araf o flaen eu llygaid, wrth i ddigwyddiadau’r byd mawr eu hysgwyd i’r byw, o orymdeithiau hawliau sifil yn nhaleithiau’r De i egin-ryfel Fietnam. Ac wy…

Clwy’r Encyclopaedia Britannica

Image
Yn gynharach eleni, mi soniais am gynlluniau uchelgeisiol BBC Cymru i agor stiwdios newydd sbon danlli grai ar gyfer Pobol y Cwm, Doctor Who a Casualty ym Mae Caerdydd, fel rhan o’r bwriad i ddyblu nifer y rhaglenni o Gymru ar rwydwaith Prydain erbyn 2016. Gwych, meddyliais, mewn ton o optimistiaeth ddechrau’r flwyddyn newydd. Mwy o gyfleoedd i sgriptwyr, actorion a chyfarwyddwyr Cymreig, a mwy o ddramâu cyffrous am y Gymru fodern i wylwyr Dundee, Dolgellau a Dagenham. Bedair mis yn ddiweddarach, mae clwy’ rygbi Cymru wedi cydio ynof. Wedi’r heip a’r gobeithion cychwynnol, dwi ddim mor hyderus bellach.

Nos Sadwrn diwethaf, daeth Doctor Who yn ôl i greu ias a chyffro i’r teulu cyfan, gyda Chaerdydd a’r cyffiniau yn smalio bod yn Llundain a phentref gwledig yn Swydd Gaerloyw. Ac er bod Matt Smith (Sais) a Karen Gillan (Albanwraig) wedi ffitio i’w rôl newydd yn ddidrafferth o dda, meddyliwch pa mor wych fuasai pe bai Cymraes yn gydymdaith i’r Doctor newydd! Wedi’r cyfan, roedd Gwen Cooper…

Rhaglenni'r bore fin nos

Image
Dwi wedi drysu’n lân efo’r busnes troi’r awr. Mae’r adar yn canu yn nhywyllwch y bore bach wrth y ffenestr llofft, a dwi’n dal i gael trafferth newid cloc y car. Ac ar ben pob dim, mae rhaglenni’r bore i’w gweld fin nos ar S4C. Neu, dyna feddyliais wrth wylio Cyfnewid (8.25pm nos Fercher) - cyfres sy’n rhoi cyfle i bobl ffeirio eitemau diangen am ddim. Neu ffair sbarion ar y bocs, i chi a fi. Yn y rhaglen gyntaf, tro trigolion tre’r Sosban oedd clirio’u cypyrddau a’u hail-lenwi hefo mwy o bethau, o fideos Tomos y Tanc i hetiau priodas. A rhwng cyflwyniadau byrlymus Mari Løvgreen a Rhodri Williams, sydd wedi dychwelyd i’r gorlan Gymraeg wedi’r secondiad i Sky Sports, roedd dwy ‘arbenigwraig’ ffasiwn a chynllunio mewnol yn dweud wrthym sut i addurno’n cartrefi a ni’n hunain ar gyllideb. A chafwyd eitem ddibwys o fer am “barti swisho”, lle’r oedd Beryl a Meryl yn ceisio ailwampio’u hunain fel Joan Collinsiaid Sir Gâr gyda chymorth sgarff sidan a mwclis amryliw. Nid yr oriau brig yw lle h…