Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du novembre, 2010

Eira mân, panig mawr!

Ydy, mae’r adeg honno o’r flwyddyn ar ein gwarthaf eto. Na, nid Dolig. Diawch erioed, mae ’na fis arall tan hynny. Dim ond un peth sy’n boddi’r penawdau newyddion teledu a’r wasg y dyddiau hyn. Yr Obsesiwn Prydeinig. Ie, y Tywydd Mawr. Wel, “mawr” o safbwynt Prydain beth bynnag, wrth i drigolion Sgandinafia, Rwsia ac Alaska chwerthin ar ein pennau am fod yn gymaint o gadi ffans mewn modfedd o eira a rhew sy’n meirioli erbyn hanner dydd. Mwya’r sydyn, mae Chris, Erin a Mari yn galarnadu wrth gyflwyno’r diweddaraf inni, gohebwyr yn heidio i sied raean rhyw Gyngor Sir dlawd ac yn byseddu’r stwff fel petai’n ddarn o aur Clogau, Hywel Griffiths yn sefyll yn smyg yng nghanol tagfeydd Mynydd Caerffili cyn dychwelyd i glydwch HQ Llandaf mewn 4x4 BBC Cymru, a Derek Brockway wedi cyffroi’n lân mewn het a sgarff campus ar dopiau’r Storey Arms. Ac mae gohebwyr Llundain yn pentyrru ansoddeiriau dramatig fel “struggle” a “treacherous” wrth ffilmio rhyw nain mewn Nissan yn troelli ar ei dreif. Ond d…

Mae'r donfedd yn gliriach...

O’r diwedd, mae’r sŵn clecian a chrensian aflafar y cloc radio wrth erchwyn y gwely yn perthyn i’r gorffennol. Dwi wedi buddsoddi mewn sét ddigidol. Bellach, mae’n bleser deffro i sŵn clir fel cloch gyda’r larwm. Gallwn ddewis o blith BBC Parliament, Gold South Wales, Planet Rock neu UCB Christian Radio - ond dwi fel arfer yn deyrngar i Nicky Campbell a’r gyflwynwraig â’r enw lleiaf rhywiol, y gr’aduras Shelagh Fogarty, ar 5 Live Breakfast neu griw’r Post Cyntaf. A rhwng chwerthin Garry Owen, Nia ‘Ffarmwrs’ Thomas yn torri cyfweliad yn ei flas oherwydd prinder amser ac acen robotaidd Glantaf rhai o’r darlledwyr, does dim peryg i mi bendwmpian am ddeg munud arall. Mae’n well gen i newyddion mwy hamddenol gyda Rhodri Llywelyn a Gwenllian Grigg ar foreau Sadwrn, rhywsut. Beth bynnag, mae defnydd y gohebwyr o fratiaith yn newyddion drwg i’m mhwysau gwaed ben bore, gyda’u “ffocws”, “bas-data”, “sgiliedig” a “delifro”, heb sôn am jargons fel “tryloywder” ac ati. Ych a fi. Awgrym arall o gyf…

Mewn cytgord?

OMG! OMA

Mae’r hysbysebion wedi llenwi’n sgriniau ers wythnosau bellach. Na, nid y seli soffa na syrcas Nadoligaidd yr archfarchnadoedd. Sôn ydw i am beiriant cyhoeddusrwydd S4C ar gyfer tair rhaglen Only Men Aloud (Boomerang) ar nos Iau, gan gynnwys hys-bys sylweddol ar ITV Wales. Roedd eu gweld yn sefyll yn ddramatig â’u breichiau ymhleth o flaen Canolfan y Mileniwm wrth i’r camera dremio o un pen i’r llall yn dwyn i gof deitlau agoriadol Little Britain. Roedd y rhaglen gyntaf yn dipyn o sioe, fel y gallech ddisgwyl, a Chanolfan y Mileniwm dan ei sang i weld yr hogia siwtiog yn symud yn slic wrth gyflwyno stamp arbennig Tim Rhys-Evans o’r hen glasuron. Nid bod hynny at ddant pawb chwaith, gan gynnwys hen begor traddodiadol fel fi. Chlywais i erioed mo fersiwn ddi-fflach o ‘Calon Lân’ yn fy myw, ac roedd gwylio’u cân actol feddw o ‘Wrth fynd efo Deio i Dywyn’ braidd yn chwithig. A phwy gythraul ddewisodd gân mor fflat i Max Boyce?

Ond pwy ydw i i ladd ar un o lwyddiannau digamsiynol St…

Swnian yn Snowdonia 1890

Dwi wedi mynd braidd yn ddifynedd hefo cyfresi teledu’n ddiweddar. O’r blaen, doeddwn i ddim yn meddwl dwywaith am bydru ar y soffa gerbron Big Brother, Footballer’s Wives (maddeuwch i mi) ac Eastenders, ond yn llawer mwy ffyslyd a dethol erbyn hyn. Neu wedi magu chwaeth. Oes, mae gen i bethau rheitiach i’w gwneud na gwylio Cocnis yn clegar ymysg ei gilydd am awr a hanner yr wythnos. A lle’r oeddwn i’n arfer ag awchu am gyfresi dramâu Americannaidd sy’n para am byth, dwi’n colli diddordeb erbyn yr ail bennod bellach. Dyna ddigwyddodd gyda The Event (Channel 4, bob nos Wener), sy’n olrhain paranoia llywodraeth America a’r CIA pan fo estroniaid o’r gofod yn llechu ymhlith pobl gyffredin ers yr Ail Ryfel Byd. Yn gyfuniad o ddirgelwch X Files ac ôl-fflachiadau dryslyd Lost ac yn cynnwys Arlywydd croenddu a chast o actorion plastig eurfrown â dannedd claerwyn, mi gollais ddiddordeb yn sydyn. Dim gwreiddioldeb, dim amynedd.

Rhyw deimlad felly oedd gen i tuag at Snowdonia 1890 erbyn y diwedd …

Dweud ein dweud

Mwy o raglenni dychan a chomedi. Llai o’r un hen wynebau. Rhagor o gyfresi pobl ifanc. Cefnu ar clique Caerdydd. Mwy o raglenni o Dremeirchion ac Aberystwyth! Dyna rai o’r sylwadau amrywiol, call a dwl a gafwyd ar Noson Gwylwyr S4C wythnos diwethaf. Wrth i Alun Cairns, Cymdeithas yr Iaith a’r cyfryngis Cymraeg daflu baw ar ei gilydd, fe gawson ni gyfle i ddweud ein dweud mewn rhaglen fyw dan law Angharad Mair, sy’n prysur ddatblygu’n rhyw fath o Gwynfor Evans 2010. Ac fel pob rhaglen fyw gwerth ei halen, roedd yna broblemau difrifol gyda’r sain wrth i bobl ddweud eu dweud dros y ffôn. Problem arall oedd diffyg awyrgylch y cwtsh-dan-staer yng nghyntedd mawr sgleiniog Parc Tŷ Glas. Efallai y byddai cynulleidfa stiwdio ar lun Pawb a’i Farn wedi creu mwy o wmff i’r cyfan. Mewn datblygiad newydd a chyffrous ar gyfer y Sianel, fe barhaodd y drafodaeth ar y we am hanner awr arall wedi i’r darllediad teledu ddod i ben. A dyma feddwl am bosibiliadau diddiwedd gwefan S4C. Maen nhw eisoes wedi a…

Blas ar nos Sadwrn bach

Mae’n nos Fercher, ac mae’n chwip o noson dda ar y bocs. Mae’r gyfres ddrama aruchel Mad Men yn dal i fynd o nerth i nerth ar BBC4, a dwi’n ymddiheuro DIM am fynd ymlaen a ’mlaen amdani. Ond cyn hynny, mae yna ddigon i ’nghadw’n ddiddig ar y Sianel Gymraeg. Neithiwr, dechreuodd ail gyfres o 3 Lle sy’n olrhain llefydd sy’n agos iawn at galonnau Cymry amlwg - yng Nghymru’n bennaf wrth gwrs, er mwyn arbed costau teithio yn nyddiau’r wasgfa bondibethma. Dwi’n hoff iawn o’r syniad o roi cyfle i’r bobl siarad yn uniongyrchol â’r camera eu hunain, heb gael cyflwynydd yn rhoi’i big i mewn yn ormodol fel Iolo Crwydro Williams gynt. Ac mae’r gyfres hon yn cynnwys detholiad difyr o westeion hefyd, er bod rhyw batrwm yn datblygu rhwng enwogion Pen Talar (Ryland Teifi ac Ifan Huw Dafydd) a Codi Canu (Donna Edwards a Beti George). Hys-bys hanner awr i raglenni cyfredol y Sianel felly. Ac wrth wylio, dyma feddwl am dri lle yr hoffwn i bicied iddyn nhw ar hyn o bryd. Yn gyntaf, swyddfa Ffyrgi yn Old …

I bob un sydd ffyddlon?

Un o’m hoff actoresau Cymraeg ydi Donna Edwards. Mae’r ferch o Ferthyr wedi gadael cryn argraff ers ymddangos yn Gymraeg am y tro cyntaf fel y gnawes Miriam Ambrose yn Dinas bron i chwarter canrif yn ôl. Ac mae’n help garw ei bod wedi serennu yn un o’r cyfresi dramâu gorau erioed fel y Sharon hirddioddefus a oedd yn gwenu a chanu trwy bob strach a stryffîg teuluol yn Tair Chwaer (ydach chi’n gwrando S4C - beth am ailddarllediad yn slot yr Awr Aur?). Bellach, mae’n enwog fel Britt Monk, sy’n rhy dawel o’r hanner y dyddiau hyn. Da chi, rhowch fwy o straeon blasus iddi, storïwyr Pobol y Cwm! Mae’n haeddu gwell na dim ond gofyn i Gwynfor faint o halen a finag mae eisiau ar ei bei a tsips. Ond efallai ei bod ar secondiad o Gwmderi, er mwyn canolbwyntio ar arwain Côr Cymysg Cwm Rhondda ar gyfer Codi Canu (8.25pm bob nos Fawrth).

Ydy, mae sioe realiti soniarus S4C yn ôl am gyfres newydd, gyda phedwar côr o’r hen ardaloedd glo a llechi yn paratoi ar gyfer y rownd derfynol fawr yn Neuadd Dewi S…