Skip to main content

Posts

Pen-blwydd Hapus Pobol!

Recent posts

Diolchgarwch dramatig

Mae’n dymor diolchgarwch i’r capelwrs o’ch plith, cyfnod traddodiadol i ganu “deuwn ger dy fron yn awr” i ddiolch am y cynhaeaf, a sawl set fawr wedi’i haddurno â basgedaid o ffrwythau, llysiau a bara beunyddiol. Ac mae’n gyfnod ffrwythlon iawn i ni Lygaid Sgwâr hefyd. Rŵan, dwi ddim yn foi cymdeithasol ar y gorau ond mae’r myrdd o gyfresi newydd ma’n fy ngwneud i’n fwy o feudwy na’r arfer.


Mae nosweithiau Sadwrn eisoes yn sanctaidd, gyda seithfed cyfres ddrama Spiral, allforyn gorau Ffrainc ers Cantona. Os ydych chi’n gobeithio am ddelweddau neis-neis o boulevards coediog a chafé-bars chwaethus dan gysgod tŵr Eiffel, fe gewch eich siomi. Achos Paris ar y cyrion sydd yma, llawn blociau fflatiau di-raen, iardiau sgrap, haid o hwdis Arabaidd a duon, traffickers rhyw a wardeiniaid carchar sy’n sleifio hash gyda’ch baguette boreol. Ac yn eu plith, uned yr heddlu sy’n sgrialu rownd y lle mewn Clios tolciog pan nad ydyn nhw’n diawlio neu’n boncio ei gilydd cyn dychwelyd i’r gwaith oriau’n dd…

"Mae yna bobl clên allan yna"

Am chwarter i hanner nos, 29 Chwefror 2016, cysylltodd Heddlu’r Gogledd â chriw achub mynydd Aberglaslyn. Gofyn am gymorth oedden nhw i chwilio am lanc deunaw oed ar goll. Un o aelodau’r criw oedd Dion Llwyd, a’r hogyn dan sylw oedd ei fab Josh Llwyd-Hopcroft o Lanfair ger Harlech. Buon nhw wrthi tan oriau mân y bore canlynol, heb lwc. Ar doriad gwawr, aeth Dion allan i chwilota ei hun, cyn dod ar draws ei fab am 8.30 y bore. Canfuwyd ei gorff mewn cae ger cartre’r teulu. Roedd wedi gwneud amdano’i hun.
Tair blynedd yn ddiweddarach, ac roedd ei deulu eisiau cymorth i gwblhau cwt yng ngwaelod yr ardd er cof am Josh. Caban cwnsela, lle cartrefol i siarad dros baned a chacen yn hytrach na mewn awyrgylch clinigol. Hafan â golygfeydd godidog dros ddyffryn Ardudwy a’r môr. Achos, fel y dywedodd Dion a Sue ei wraig trwy lwmp yn eu gyddfau, roedden nhw’n teimlo wedi’u hynysu yn eu galar ac felly am sicrhau cymorth a chysur i eraill yn yr un sefyllfa dorcalonnus.Ac wele Trystan ac Emma, fel gwe…

Où est Spiral?

Mae’r BBC wedi mynd yn rhy bell rŵan. Yn ein cadw ar binnau, a’n herian efo hysbysebion o’r gyfres ddrama am dditectifs honco Paris - Spiral, neu Engrenages i chwi Francophiliaid. Mae’r Ffrancwyr lwcus wedi gweld y seithfed gyfres ers mis Chwefror - ie CHWEFROR - a ninnau i fod i’w chael rhywbryd cyn Dolig. Nadolig eleni, gobeithio. Achos byth ers i’r gyfres hynod ddu o Ddenmarc orffen wythnos diwethaf, dw i wedi bod yn tyrchu drwy’r Radio Times am gadarnhad. ’Sdim sôn amdani’r wythnos hon na’r nesaf beth bynnag, gyda ffilm Sbaenaidd gan Pedro Almodovar a ffilm hanesyddol o Norwy’r 1940au yn hawlio slot naw o’r gloch nos Sadwrn BBC Four. 
Mynadd! Anturiaethau a charwriaethau rhemp Laure Berthaud a Gilou Escoffier ry’n ni eisiau ei weld, heb son am yr arch-gynllwynwraig bengoch Joséphine Karlsson sydd bellach dan glo am ladd ei threisiwr, a’r barnwr doeth Francois Roban sy’n raddol ddirywio o ran iechyd. Mae’r trelyrs yn awgrymu ei bod hi’n ta-ta Tintin wrth i’r hen dditectif gael ei gl…

O'r crud i'r bedd

Pwy sy’n cofio Dr Elen a Glan Hafren? Dramâu sebonllyd S4C yn y 1990au wedi’u gosod yn y gwasanaeth iechyd? Y math o gyfresi oedd yn canolbwyntio ar fisdimanars doctors a nyrsys a’r cleifion, yn fwy na’r damweiniau a ddigwyddai y tu ôl i’r camera gan nad oedd cyllideb HTV Cymru’n caniatáu stỳnts na ffrwydradau uchelgeisiol? Chawsom ni ddim byd tebyg yn y Gymraeg ers hynny, tra bod Charlie Fairhead MFI o brennaidd a Casualty yn dal i rygnu 'mlaen ar y BBC bob nos Sadwrn.
Tan nawr. Achos fel rhan o arlwy’r hydref, mae gynnon ni gyfres ddrama feddygol newydd ar ein Sianel. Chwa o awyr iach i’r rhelyw sydd wedi cael llond bol ar achos gwaedlyd arall ym mherfeddion Elenydd neu Eryri. Er, roedd yr holl olygfeydd o’r cymeriadau’n fflio mynd hyd lonydd culion Penygogarth yn fy ngwneud i’n wyliwr nerfus iawn o Pili Pala gan amau ein bod ni am gael stỳnt go lew ar S4C am unwaith.
Ac roedd y bennod gyntaf o bedair yn gadael rhyw deimlad annifyr ym mêr esgyrn rhywun, wrth ein cyflwyno i ddau d…

Gwynt yr hydref ruai neithiwr...

Diwrnod cyntaf o Fedi. Diwrnod cynta’r hydref meterolegol, medd Derek Tywydd. Fy hoff dymor o’r flwyddyn, sy’n addo dyddiau braf ag awgrym o ias, y coed yn raddol gochi a melynu, mwg coelcerth yn yr aer, estyn siwmper Sarah Lund o gefn y wardrob a mynd am dro hir wedi boliad o gwstard a chacen mwyar duon. 

Dyna’r ddelfryd. 

Mewn gwirionedd, slwtsh dail a baw cwn ar lwybr y Taf, draeniau’r ddinas yn gorlifo, cagŵl methu dal dŵr, a’r siopau mewn sterics Dolig-cyn-Calan Gaeaf. Ond i fi, mae’n esgus perffaith i fod yn slebog soffa heb deimlo’n euog am beidio bod allan yn yr ardd. A diolch i’r drefn, mae BBC Four wedi rhoi’r gora i’w nonsens Eidalaidd a chanolbwyntio ar ei USP – Scandi Noirs. Y tro hwn, Den som dræberneu Darkness: Those who kill i ni dramorwyr na chawsom y fraint o’n geni’n Ddaniaid. Hanes Jan Michelsen (Kenneth M. Christensen, wyneb cyfarwydd i ffans Legacy Sky Arts ers talwm), yr unig ymchwilydd Politi lleol sy’n dal i gredu bod merch ifanc o’r enw Julie Vinding aeth ar go…

Dan glo

Gydag ailddarllediadau’n bla ar S4C ddiwedd Awst, rhaid troi at gyfryngau eraill am adloniant. Os ‘adloniant’ hefyd, achos dw i newydd orffen sglaffio (be ’di binge yn Gymraeg ’dwch?) cyfres frawychus pedair pennod ar Netflix, yn seiliedig ar ddigwyddiad go iawn. Drama ddogfen When they see us, yn olrhain ymosodiad treisgar ar fenyw ifanc yn Central Park Efrog Newydd 1989, a bywyd a theuluoedd y pum llanc ifanc du a Latino a gyhuddwyd ar gam wedyn. Pedair ar ddeg oedd yr ifanca, cerddor ifanc dawnus yn lle anghywir ar yr adeg anghywir, ac roedd y golygfeydd o’r ditectifs yn ei waldio’n gorfforol a geiriol, yn boenus drybeilig. Felly hefyd hysteria’r wasg a’r dyn busnes croenwyn oedd yn galw am ailgyflwyno’r gosb eithaf i’r dalaith. Meddai un o’r mamau wrth wylio’r dyn yn poeri’i wenwyn ar y bocs: “They need to keep that bigot off TV...Don’t worry about it... His 15 minutes almost up”Donald Trump oedd hwnnw.
Achos lawn mor anghredadwy, a thipyn nes adref, ydi testun podlediad Shreds y BB…