Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du septembre, 2010

Dudley 1870

Mewn wythnos o hysteria am ryw ymwelydd o’r Fatican, a chyfartaledd o 70,000 yn eilunaddoli’r Almaenwr 83 oed ym mharciau Llundain, Glasgow a Birmingham fel petai’n aelod o Westlife, roeddwn i’n ysu i ddianc. Diolch byth am Pen Talar, sy’n dal i swyno gyda’i darlun epig o’r Gymru fodern. Nos Sul diwethaf, roedd Defi Lewis (Siôn Ifan) yn torri’i galon dros ferch benfelen y chweched dosbarth ac o weld ei gyd-bentrefwyr yn meddwi ar Brydeindod ym mharti Arwisgo 1969. A daeth Defi a Doug (Gareth Jewell mewn mop o wallt powlen) ynghyd i hel Maldwyn ‘Brwmstan’ Pritchard o’r pentref ac o’u bywydau am byth, wrth i farwolaeth Lorraine Siop barhau i fwrw cysgod drostynt. Llwyddodd Rhodri Evan i godi ias fel y pregethwr llwgr, rhagrithiol, oedd eto’n denu’r ffyddloniaid fel Enid Lewis, mam Defi. Ac mae Eiry Thomas yn disgleirio fel yr hen snoben o fam gariadus sy’n poeni’i henaid wrth i’w mab fynd ar gyfeiliorn cenedlaetholgar. Megis dechrau yw ei thrallod wrth i Defi droi’n fwy o rebel yn y Col…

Cael ein difetha'n rhacs

Defi a Doug - ffrindiau mynwesol Pen Talar

Ar ôl swnian am brinder dramâu teledu o werth - heb sôn am heulwen ddi-dor - dros yr haf, dwi’n cael fy nifetha go iawn erbyn hyn. Yn gyntaf, mae’r gyfres Americanaidd orau ers cyn cof, Mad Men (10pm, nos Fercher, BBC Four), yn ôl gyda mwy o fisdimarnars cwmni hysbysebion ym Madisson Avenue, Efrog Newydd ym 1964, yng nghanol cyffro Beatlemania a phrotestiadau hawliau sifil y duon. Mae hon yn diferu o steil, yn llawn llinellau bachog ac yn berffaith i’r rhai ohonom sy’n hoffi’n dramâu sy’n datblygu dow-dow ac sy’n awgrymu yn hytrach nag esbonio popeth. Cyd-ddigwyddiad hapus yw bod drama fawr S4C hefyd wedi’i gosod yn yr un degawd. Wedi hirymaros ac ychydig o heip, mae Pen Talar (Fiction Factory) yma am y naw nos Sul nesaf. A braf dweud bod hon yn sefyll ben ag ysgwydd uwchlaw’r gyfres ddrama Americanaidd uchod. Tipyn o ddweud? Nac ydi siŵr. Mae’n hen bryd inni frolio cynnyrch y Sianel Gymraeg, mewn cyfnod mor anodd ac ansicr yn ei hanes.

Mae’r …

Och! a gwae(d)

Mi fydd ’na ddathliad dwbl ym Manceinion y Dolig hwn. Yn ogystal â gŵyl y tinsel a’r twrci, bydd un o allforion enwocaf y ddinas yn dathlu’r Aur. Ydy, mae Coronation Street yn 50 oed ym mis Rhagfyr. A pha well ffordd o nodi’r achlysur arbennig na thrwy wahodd eiconau’r gorffennol fel Bet, Hilda a Mavis yn ôl am sheri bincs a darn o gacen pen-blwydd yn y Rovers. Achlysur hapus, hiraethus braf i ddathlu’r garreg filltir efallai? Dim ffiars o berig. Achos mae’r cynhyrchwyr wedi penderfynu dathlu gyda dinistr mawr, wrth i dram ddisgyn am ben y stryd coblog enwog a lladd rhai o’r trigolion. Cyfle i fachu’r penawdau a chwynnu rhai o’r cymeriadau lleiaf poblogaidd yn un. Ba! Hymbyg.

Ond howld on Now Jon. Tydi hwn ddim yn syniad hollol newydd, achos fe ddigwyddodd rhywbeth tebyg ym 1967 ar ôl i draphont simsan ddymchwel am ben y tai teras. Dim ond gobeithio y bydd yr effeithiau arbennig dipyn bach mwy sbesh y tro yma…I barhau â’r thema drychinebus, penderfynodd Eastenders gael gwared ar rai o’…

Hiwmor gwlad

Adeiladwch sét tafarn wledig yng Ngwynedd. Ychwanegwch griw o slotwyr rheolaidd - Iypi efo’i i-pad, diogyn o warden traffig, pensiynwraig sy’n hoff o glecian peint a hel clecs, tafarnwraig ddi-lol a’i mab di-glem - a barmed ifanc newydd, ystrydebol, o’r Sowth sy’n goesau ac yn geg i gyd. ’Sgrifennwch sgript llawn hiwmor tŷ bach, a dyna chi gyfres newydd o Istan’bwl. Ydy, mae criw brith y Bull yn ôl ar nosweithiau Mercher yn lle’r nos Wener arferol. Cefais flas ar y cyfresi blaenorol, yn wahanol i lawer o’m cyfoedion, yn enwedig y sylwadau smala ar straeon newyddion y dydd. Wythnos diwethaf fodd bynnag, dim ond hanes Alex Jones ar The One Show oedd yn denu’r sylw. Ond dyna ni, petaen nhw wedi dechrau trafod helynt ailadroddus a diflas y byd criced, buaswn i wedi hen ddiffodd y bocs. Ond ar ôl darbwyllo rhai mherthnasau i wylio’r gyfres gomedi hon, teimlais fy hun yn cywilyddio ac yn cuddio tu ôl i nofel Jerry Hunter. Mae angen lot, lot gwell nag ebychiadau o ‘goc oen’ a bachgen dan oed…

Plesio'r beirniaid?

Ro'n i wrth fy modd wythnos diwethaf o weld eitem Newyddion yn dangos criw ifanc Rownd aRownd yn ffilmio’r gyfres bymtheg oed sy’n dychwelyd i’n sgriniau fis Tachwedd. Ac roedd yna lu o wynebau newydd i’w gweld yng nghaffi Sgram, rhai’n hŷn na’i gilydd. Tipyn hŷn hefyd, o gofio demograffig oedran y gyfres. Dwi’n edrych ymlaen at weld Anti Cheryl o Swydd Buckingham, rhyw fodryb posh i’r plantos sy’n o hael gyda’i phwrs. Dyna’r oedd pen bandits S4C yn ei obeithio’n dawel bach, decini, wrth ei hebrwng o amgylch sét Porthaethwy. Rydyn ni eisoes wedi’i chlywed yn canu clodydd ein diwylliant ym Mhrifwyl Glynebwy. Gobeithio am y gorau felly, ond yn anffodus, mae’r sinig ynof yn ofni mai taith PR oedd hon cyn i doriadau llym y ConDemiaid ddechrau brifo go iawn.
Mae’r beirniaid llenyddol wrthi fel fflamiau y dyddiau hyn. Diolch byth nad ydw i’n nofelwr. Bu Nia Roberts a thri gwestai’n cloriannu’r cynnyrch eisteddfodol ar Pethe Hwyrach dros y tair nos Fercher diwethaf - rhai’n fwy llwyddiann…

Dyheu am 'bach o ddrama

Weithiau, rhaid craffu’n fanwl yn wasg a’r we i weld pa berlau diddorol a gwahanol sydd gan y bocs bach ar ein cyfer. A na, dwi ddim yn ystyried Noson Wobrwyo Cynghrair Magners (nos Lun) yn enghraifft o hyn. Am ryw reswm, penderfynodd S4C anfon eu camerâu a Sarra Elgan a Gwyn Jones i Oscars rygbi Celtaidd yn Stadiwm y Mileniwm. Pawb at y peth, ond go brin mai dyma sy’n mynd â bryd gwylwyr bregus y Sianel ar hyn o bryd. Gwynt teg i’n jôc o haf, felly, ac ymlaen at raglenni o sylwedd fel cyfres epig Pen Talar ym mis Medi. Yn y cyfamser, rhaid troi i’r sianeli Saesneg am rywfaint o arlwy ddramatig. Yn hwyr nos Iau diwethaf, dyma daro ar Iwan Rheon mewn drama unigol ar Channel 4, mewn cyfres o ffilmiau byrion gan awduron a chynhyrchwyr newydd. Mae’r actor ifanc o Gaerdydd eisoes wedi gwneud ei farc ar lwyfan, gan ymddangos yng nghynhyrchiad National Theatre Wales o The Devil Inside Himgan John Osborne, ac ennill gwobr Olivier am yr actor cynorthwyol gorau mewn sioe gerdd. Ond i’r gwylwyr …