Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2009

Torchwood 4 ar y gweill!

Newyddion da o lawenydd mawr. Mae’n ymddangos fod pen bandits y Bîb wedi dod i’w coed, ac wedi penderfynu cynhyrchu cyfres arall o Torchwood - Ianto Jones neu beidio - yn sgil llwyddiant ysgubol Children of Earthyn ddiweddar. Newydd da o ran swyddi teledu BBC Cymru felly, ac i’r ganolfan ymwelwyr arfaethedig yn y Bae.

Bydd rhaid iddyn nhw ailadeiladu’r tŵr dwr eiconig yn gyntaf!

Tipyn o (Y)stad

Mae gan Glasgow Taggart, Caeredin Rebus, Aberystwyth D.I. Noel Bain (Yr Heliwr) a Llundain Jane Tennison. A draw yn nhref porthladd Ystad, Skåne, de Sweden, mae Inspector Kurt Wallander - dyn unig, penstiff, sy’n dioddef diabetes, deiet gwael a diffyg cwsg, ac sy’n ceisio’i orau glas i arddel rhyw fath o berthynas a’i ferch Linda sydd wedi ymuno a’r heddlu. Mae ffrwyth dychymyg y nofelydd hynod lwyddiannus Henning Mankell o Stockholm, bellach wedi’i anfarwoli gan Syr Kenneth Branagh fel y dyn ei hun yng nghyfres BAFTAidd Wallander a ddarlledwyd ar BBC1 y llynedd - a’r newydd da yw bod ail gyfres ar y gweill.

Yn y cyfamser, mae BBC Four, un o’m hoff sianeli, yn dangos cyfres o’r ffilmiau gwreiddiol o Sweden (2005+) gyda Krister Henriksson a Johanna Sällström, bob nos Lun am 9pm. Gwyliwch da chi, am safon Sgandinafaidd!


Atgyfodi Ianto!

Anghofiwch am ymgyrchoedd achub yr iaith, fforestydd glaw Brasil, y morfilod neu yrfa Gordon Brown. Mae 'na reitiach pethau i boeni amdanyn nhw. Yn sgil tranc diweddar un o gymeriadau poblogaidd Torchwood, mae ffans pybyr/honco bost wedi cychwyn ymgyrch i'w gael yn ol o farw fyw trwy wefan www.saveiantojones.com. Chwarae teg, mae yna gyfle i bob llofnodydd gyfrannu at hoff elusen yr actor Gareth David Lloyd - sy'n golygu fod £1,800 yng nghoffrau Plant mewn Angen hyd yn hyn.

Pwy a wyr beth ddigwyddith. Wedi'r cwbl, os lwyddodd Bobby Ewing i atgyfodi yn y gawod yn Dallas 23 mlynedd yn ol...Adroddiadau diwedd blwyddyn

Roeddwn i’n arfer cachu plancia 'radeg hon o’r flwyddyn yn Ysgol Dyffryn Conwy ers talwm. Ffarwelio â blwyddyn academaidd arall gyda chofrodd arbennig gan yr athrawon hoff. Adroddiad ysgol. Cyfnod o bwyso a mesur, dathlu ambell lwyddiant a diawlio gradd ‘D’ am Dwl mewn Maths neu 'E' echrydus mewn Ffiseg. Ac mae’n gyfnod o gnoi cil i’n darlledwyr cenedlaethol hefyd, gyda chyhoeddi adroddiadau blynyddol BBC Cymru ac S4C.
Nid da lle gellir gwell yw neges Cyngor Cynulleidfa Cymru, a sefydlwyd ddwy flynedd yn ôl i leisio safbwyntiau gwylwyr a gwrandawyr i gorff llywodraethu’r BBC. Er bod Torchwood yn fan cychwyn da, roedd y Cyngor o’r farn bod mynydd o waith i’w wneud eto cyn y gallai’r Bîb frolio fod Cymru’n cael lle haeddiannol ar rwydwaith Prydain gyfan. Cafodd cynhyrchwyr newyddion eu beirniadu’n chwyrn am beidio â chynnwys digon o straeon o Gymru ar brif raglenni newyddion teledu. A-men meddaf i. Petawn i’n Sais, fyddwn i ddim callach fod llywodraethau datganoledig ar wait…

Clasuron cerddorol: Sothach Sadyrnol yr 1980au

Mae gen i atgofion melys am gyfresi teledu ar Sadyrnau’r stalwm. Roedd yr 80au’n bla o gyfresi Americanaidd poblogaidd. Rwtsh rhad medd rhai, ond rwtsh cofiadwy a hwyliog dros ben. Yn ogystal â’r ffefrynnau amlwg fel The A Team, Dukes of Hazzard a Wonder Woman, un o’r goreuon i mi’n bersonol oedd CHIPS (1977-1983) - cyfres am Ponch (Erik Estrada - dyna chi enw!) a Jon (Larry Wilcox), dau heddwas a oedd yn rasio ar ol dihirod mewn Corvettes chwim ac osgoi damweiniau dros ben llestri efo loris llawn ieir ar draffyrdd dramatig Califfornia. Anghofiwch am yr actio giami a’r ffasiynau gwaeth, mae’r arwyddgan yn glasur ffynci-brenin-disgo’r 70au! A dwi wedi gweld DVD o'r gyfres gyntaf ar silffoedd HMV…

Cyfres arall sy’n dwyn i gof Sadyrnau fy mhlentyndod ydi T.J. Hooker (1982-85) gyda’r enwog William Shatner (Captain Kirk Star Trek) fel sarjant yr heddlu a oedd yn chwifio’i reiffl a neidio lot ar fonet ceir/hongian ar awyrennau i ddal dihirod drwg L.A – gyda chymorth yr hyfryd Heather Lo…

Ta ta Torchwood?

Dwi’n foi reit draddodiadol ar y Sul. Mae crefydda wedi hen golli’i hapêl, ac yn fwy nag erioed bellach ers iddyn Nhw benderfynu cau capel bach Carmel. Ond mae’n dal yn ddiwrnod o seibiant, a Radio Cymru ymlaen fwy neu lai drwy’r dydd - pan dwi’n saff o osgoi’r Cymraeg bratiog a’r sothach arferol gyda seiniau a selebs Eingl-Americanaidd. Mae rhaglen sgwrsio arbennig Beti a’i Phobl yn hen ffefryn a allai drosglwyddo’n hawdd i deledu, heb son am fod yn rhad i Sianel ddarbodus ei chynhyrchu. Stiwdio fach, bwrdd a dwy gadair gyfforddus, ac ambell glip o’r gorffennol. Fersiwn well, fwy sylweddol, o’r gyfres Cofio efallai. Mae Beti George yn holwraig tan gamp, ac yn barod i fentro gofyn cwestiynau anodd a phersonol iawn ar brydiau, o gymharu â steil fwy arwynebol Heledd Cynwal. Un o’m hoff actorion, Ifan Huw Dafydd, oedd gwestai’r wythnos hon - enillydd gwobr BAFTA eleni am ei bortread o’r ffarmwr styfnig yn Martha Jac a Sianco. Soniodd am ei rannau cofiadwy eraill fel Pete Con Passionate a…

Bwrlwm bro!

Siwpyr Cothi a Wilias ar wib rownd Cymru

Ym 1284, cynhaliodd y cythraul Edward y Cyntaf dwrnamaint arbennig yn Nefyn i ddathlu’i oruchafiaeth ar Gymru, yn ôl Iolo Williams ar S4C wythnos diwethaf. Byddai llawer yn dadlau fod y rhan hudolus hon o Lŷn yn lle chwarae i Saeson mawr a mân o hyd. Syndod, felly, oedd cwrdd â chymaint o Gymry lleol gyda Iolo a Shân Cothi yn ail raglen Bro (Telesgôp), rhan o thema ‘Crwydro Cymru’ y Sianel yr haf hwn. Os crwydro hefyd. Roeddwn i allan o wynt yn lân wrth wylio’r ddau gyflwynydd yn carlamu o un lle i’r llall, a braidd yn chwil wrth inni wibio fel gwylanod gyda chymorth graffeg googlemap-aidd. Roedd digonedd o gymeriadau a straeon diddorol, o’r dyn busnes ifanc â’i fryd ar agor cadwyn o siopau bwyd lleol i arlunwraig ym Morfa Nefyn a physgotwyr Porthdinllaen. Bechod felly iddyn nhw dorri sawl sgwrs yn ei flas, a bod y cyfan yn debycach i eitemau Wedi 7 wedi’u gludo’n sownd mewn rhaglen hanner awr. Colli cyfle braidd, gan fod y ddau gyflwynydd mor n…

Hiraeth yr haf

Mae’n swyddogol. Mae’r haf wedi cyrraedd. Mae’n dymor Wimbledon, arogl barbeciws yn yr awyr, a’r haul yn llai swil na’r llynedd. Ond yr arwydd pennaf yw arlwy’r bocs bach. Neu ddiffyg arlwy. Oherwydd dyma’r adeg o’r flwyddyn pan mae comisiynwyr a chynhyrchwyr teledu’n gorfeddian ar draeth yn Dubai a’n gadael ni feidrolion dlawd adref i fwynhau’r un hen bethau ar y bocs bach. Ac mae’n debyg y cawn ni yn oed mwy na’r arfer ar S4C eleni, wrth i’r Dirwasgiad Mawr roi taw ar Seshus Mawr Dolgellau a'r Faenol. O leiaf bydd gennym ‘uchafbwyntiau’ Eisteddfod yr Urdd a Phrifwyl y Bala. A Martha, Jac a Sianco (enillydd chwe gwobr BAFTA Cymru, wyddoch chi?!). Iawn, mae’r ffilm dywyll hon yn werth pob cwpan aur, clod a bri a ddaw i’w rhan, ond digon yw digon. Dyna farn glir pobl Llannerchymedd wrth Gadeirydd y Sianel, John Walter Jones, ar Hawl i Holi Radio Cymru wythnos diwethaf. Ond efallai ei bod hi’n bryd inni fod yn realistig a derbyn mai dyma ragflas o’r dyfodol digidol.

Wedi dweud hynny…

Dinasyddion

Rhyw berthynas digon oriog sydd gen i â’r brifddinas. Ar un llaw, dwi wrth fy modd gyda phensaernïaeth odidog y ganolfan ddinesig, y parciau a’r llwybrau braf ar lan afon Taf, awyrgylch heb ei ail ar ddiwrnod gêm ryngwladol, a’r Gymraeg mewn awyrgylch gosmopolitaidd. Ar y llaw arall, mae’r tagfeydd, fflatiau undonog y Bae, Heol Eglwys Fair ar nos Sadwrn, ac agwedd rhai o’r Cymry Cymraeg clicaidd yn ddigon i’m hel i fyny’r A470. Rhyw berthynas digon tebyg sydd gen i â’r gyfres ddrama Caerdydd (Fiction Factory) hefyd. ‘Hwrê! ac o’r diwedd’ meddwn i, pan glywais sôn am y gyfres wreiddiol. Ymgais i bortreadu hwyl a hoen y dinasyddion ifanc am y tro cyntaf ers dyddiau Dinas - ond gydag actio a setiau gwell, gobeithio. Cofio Paul Ambrose?

Roedd pethau’n argoeli’n dda…tan iddi fynd ar drywydd Brookside, a chladdu un o’r cymeriadau dan batio un o’r dywededig fflatiau. Ac roedd y gyfres ddiwethaf yn trio’n llawer rhy galed i godi gwrychyn criw Taro’r Post gyda golygfeydd mewn clybiau hoyw a ch…