Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du août, 2010

Daw'r dydd y bydd mawr y rhai Cochion

Lecsiwn arall, clymblaid arall. Y tro hwn, pobl Awstralia sy’n gorfod aros i weld pwy fydd yn eu rheoli o Capital Hill, Canberra – a gwraig bengoch o’r Barri sy’n gorfod penderfynu â phwy i rannu’r gwely gwleidyddol. Ydy, mae Julia Gillard, arweinydd y Blaid Lafur yn brif weinidog dros dro eto. Er gwaetha’r ffaith ei bod yn Ozzie i’r carn, ac wedi gadael yr henwlad ers 44 mlynedd am resymau iechyd, mae hi falch o’i thras Gymreig o hyd – gan ddweud mai Nye Bevan yw ei harwr gwleidyddol. Sgwn i os ydi hi'n edmygu Gwynfor Evans, o gofio ei bod o blaid Awstralia Rydd heb Carlo…Dyma glip difyr arall o gomediwr a chyflwynydd radio a theledu nid anenwog o Gaerfyrddin yn son am ei brofiadau anffodus ym maes awyr Awstralia!


Lawr yn LA

Mewn wythnos pan gyhoeddwyd dyddiad darlledu’r bennod olaf un o gyfres hirhoedlog y glas ar ITV, The Bill, wedi 26 mlynedd - daeth un o’m hoff gyfresi heddlu yn ôl. Un nad yw’r rhan fwyaf ohonoch wedi clywed son amdani, decini. Ond fel un sy’n hoffi dramâu Americanaidd sydd wedi’u claddu’n slot hwyr More4, mae Southland wedi bachu’r sylw. Nid ei bod mor syfrdanol o newydd na gwreiddiol â hynny chwaith - rhyw fersiwn LA o Hill Street Blues neu The Wire. Ond mae’n cynnwys llu o gymeriadau sy’n datblygu dow-dow, fel y bartneriaeth rhwng y plisman dan hyfforddiant Ben Sherman (Benjamin McKenzie, gynt o’r OC meddan nhw wrtha i) cefnog o Beverly Hills a’r hen stejar sinigaidd a macho John Cooper (Michael Cudlitz, Band of Brothers) sy'n dawel hoyw, Ditectif Sammy Bryant sy’n ceisio cadw cydbwysedd rhwng dyletswyddau gwaith a’i wraig anystywallt, a Lydia Adams ddi-lol (Regina King) sy’n hynod uchelgeisiol ond unig adref… hyn oll ar gamera llaw sy’n rhoi ymdeimlad pry-ar-y-wal i’r cyfan wr…

Tocyn Unffordd

Mae’n cyflwynwyr ni’n codi pac i bobman dyddiau hyn. Dyna chi Shân a Iolo, sy’n dal i grwydro Cymru fel cathod i gythrel yn y gyfres Bro, gan gynnwys ynys hudolus Enlli a oedd yn haeddu rhaglen gyfan iddi’i hun wythnos diwethaf. Mae criw Ffermio yn mentro ymhellach na’r sied silwair yr haf hwn hefyd, wrth gwrdd â ffarmwrs Cymraeg yn Llydaw ac Iwerddon. Y gwledydd Celtaidd oedd cyrchfan Aled Sam ac Alex Sam yng nghyfres gyntaf Tocyn yn gynharach eleni. Y tro hwn, dinasoedd gwledydd Prydain ac Ewrop yw testun Tocyn Penwythnos (bob nos Fawrth am 9pm).

'Nôl ym mis Ionawr, dywedodd rhyw adolygydd teledu blin fod “Aled ac Alex yn mwynhau’u hunain gymaint nes anghofio amdanom ni’r gwylwyr gartref”. Does dim perig am hynny y tro hwn, gan fod sawl elfen newydd a difyr yn perthyn i’r ail gyfres. Yn gyntaf, mae pobl eraill yn rhannu’r daith – teulu McKee o Lanbedr, Rhuthun yn yr achos hwn – ac yn ail, mae tair amlen Aur, Arian ac Efydd yn cynnig tri llety gwahanol at bob poced. Trip i’n prifd…

Dirgelwch y Gwylwyr Cymraeg

Mae adran ddrama BBC Wales ar ben ei digon eto, yn sgil yr ymateb tra-ffafriol i Sherlock sydd, fel rhan fwyaf o gyfresi Saesneg o Landaf y dyddiau hyn, mor Gymreig â’n cestyll ni. Go brin y buasai Arthur Conan Doyle yn nabod ei greadigaeth enwog heddiw chwaith. Yn fersiwn Steven Moffat, mae’r ditectif über-fodern yn anfon nodyn-bodyn ac yn gwisgo patshys nicotin yn lle craffu drwy’r chwyddwyr a smygu cetyn. Ac yn niffyg cyfres dditectif Cymraeg (aeth Gari Tryfan i’r gwellt ar ôl ffilm fethiannus ddwy flynedd yn ôl), beth am ofyn i’r hen Holmes a Watson ddatrys y dirgelwch mwyaf oll - dirgelwch y gwylwyr Cymraeg. Ydy, mae’n hysbys fod S4C yn colli tir, cwmnïau cynhyrchu fel Calon a stiwdios Barcud wedi mynd i’r wal, a llu o straeon gwrth-Gymraeg yn y Guardian a’r Western Mail am lwfansau landrofyr Dai Jones a rhaglenni’n Sgorio dim, heb sôn am ddiflaniad disymwth Iona Jones.

Does ryfedd fod y Sianel yn crefu am ein cefnogaeth yn fwy nag erioed o’r blaen. Ond faint ohonon ni sy’n malio …

Diolch yn fawr

Prin bythefnos sydd ers i mi ganmol arlwy wledig S4C ddiwethaf. A byd y ffarmwrs oedd canolbwynt S4C wythnos diwethaf hefyd, gyda darllediadau lu o’r Roial Welsh yn Y Sioe/10. A dwi’n golygu “llu” hefyd. Wyth awr o deledu byw dan arweiniad Nia Roberts (ydi’r graduras am gael gwyliau haf o gwbl eleni, heblaw am Lanerchaeron, Llangollen a Llanelwedd?) a chriw prysur fel Daloni Metcalfe, Ifan Jones Evans ac Edward Tudor Jones. A na, does dim sail i’r si bod rhaid cael enw dwbl cyn ymuno â’r criw darlledu. Hen ddigon o ddeunydd felly ar gyfer y rhaglenni uchafbwyntiau hwyrol, gyda Shân Cothi yn llenwi welintyns Nia.

Anghofiwch y siom aruthrol yn sgil penderfyniad rhyw farnwr dinesig i atal cynllun difa moch daear y Cynulliad - dyma gyfle i ddathlu cefn gwlad ar ei orau. Sdim ots os na allwch chi wahaniaethu rhwng y Torwen a’r Tecsels neu os ydych yn meddwl mai mab rheolwr Man Iw ydi Ffyrgi Bach, roedd gan y rhaglenni hyn rywbeth at ddant pawb. Yn ogystal â rhyfeddu ar sglein y da byw ym mw…

Cofio mab hynaf Musus Wilias

Dwi’n cofio’r diwrnod fel ddoe. Wrthi’n claddu cinio Anti Meri cyn dychwelyd i’r cae silwair oeddwn i, pan dorrodd y newydd brawychus ar Radio Cymru. Roedd Gari Williams, un o hogia Llanrwst ac un o ddiddanwyr mwyaf y Gymraeg wedi marw. Ar noson Nadolig ychydig flynyddoedd ynghynt, roeddwn i a’r teulu’n gwylio ’nhad yn gwneud diawl o lanast gydag olwyn crochenydd ar S4C. Roedd Gari Williams a’r gynulleidfa’n g’lana chwerthin o weld y ffarmwr-bysedd-sosejus yn cystadlu yn erbyn un arall o’r gynulleidfa a oedd yn grefftwr o fri mewn gwirionedd. Mae lamp cyfres Rargian Fawr yn dal o gwmpas y tŷ’n rhywle. Ac mae gennyf gof cynharach o weld y dyn ei hun yn un o bantomeimiau Cymraeg enwog ddechrau’r 1980au, yng ngwesty Plas Maenan.

Cofio oedd thema nos Sadwrn diwethaf hefyd. Tra’r oedd ITV yn hel atgofion gyda 30 Years of an Audience With… roedd S4C wedi gwahodd cynulleidfa a crème de la crème y byd adloniant Cymraeg i Noson Cofio Gari yn Llandudno. Noson o nostalgia pur dan arweiniad John O…