Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du mars, 2012

Cwmderi Newydd

Un o lwyddiannau Gwaith/Cartref yw’r ffaith ei bod wedi’i ffilmio ar leoliad go iawn yn hen ysgol ramadeg y Barri yn hytrach na dosbarthiadau g’neud mewn stiwdio, gan ychwanegu at ymdeimlad realistig y cyfan. Mae Rownd a Rownd wedi hen ymgartrefu ym Mhorthaethwy, gyda setiau fel y caffi, y siop bapur newydd a’r siop trin gwallt yn edrych allan ar brysurdeb Lôn Cilbedlam. Ac mae cyfres fwyaf hirhoedlog y Gymraeg yn edrych yn well nag erioed o’r blaen, ar ôl codi pac o Landaf i Fae Caerdydd. Ydy, mae Pobol y Cwm wedi cael ailwampiad go iawn – byddai’n rhai dweud gan griw Extreme Makover: Home Edition a ddarlledir rownd y rîl ar sianel Home ‘Sky’ – ers symud i Borth y Rhath, pentref drama newydd y BBC sy’n debyg i legoland gerllaw’r Eglwys Norwyaidd a’r Senedd. Mae un neu ddau wedi beirniadu’r cynllunwyr am greu gormod o newidiadau dramatig i Stryd Fawr Cwmderi, sy’n golygu bod Capel Bethania a meddygfa wedi glanio yno mwya’r sydyn. Mae eraill wedi beirniadu’r setiau dan do am fod yn rhy…

Cach i Gymru

Anghofiwch am Englebert yn yr Eurovision, a hyd yn oed neiniau Rwsia. Mae gynnon ni ganeuon a pherfformwyr lawn mor camp yng nghystadleuaeth "ganu" flynyddol Sbrec. Llongyfarchion i Gai Toms ar fachu'r siec o £7,500 a thlws o Matalan, ond rhaid cyfaddef, roedd "Deffra" yn 2010 yn llawer iawn gwell. Ond yr ora' o ran adloniant oedd hon... Nikki Fox Rock-chick c.1986 a rhyw Derfel de Vito o Fochdre yn cerdded hanner ffordd drwodd i ganu deuawd, aelod o Sibrydion ar y gitar a "sêr" ifanc Zanzibar a Teulu yn lleisiau cefndir. Hollol, hollol swreal. Be' oedd barn Lisa 'Simon Cowell' Jên go iawn?! Mwynhewch.

Drama sy'n plesio pawb

Wedi hirymaros, mae cloch yr ysgol yn ein galw’n ôl am gyfres arall o Gwaith/Cartref. Ac ar ôl cymaint o och a gwae diweddar am batrwm newydd y Sianel, mae’n braf cael edrych ymlaen a chanmol drama nos Sul. Dwi ddim yn cofio’r un gyfres sy’n llwyddo i ddenu cymaint o frwdfrydedd gan drawstoriad eang o bobl, yr hen a’r ifanc, y gwledig a’r dinesig, ers tro byd. Enghraifft brin iawn o S4C yn llwyddo i blesio pawb. Wedi’r cwbl, mae gennym i gyd ein hatgofion o ddyddiau ysgol ac felly mae’n hawdd uniaethu â hynt a helynt criw Bro Taf. Gydag ychydig mwy o ddramatics na’ch ysgol gyfun Gymraeg arferol wrth gwrs.

A diawch, roedd yna fwy o densiwn yn y bennod gyntaf na rhwng Austin Healey a ffans rygbi Cymru dros dymor Chwe Gwlad eleni. Y cymeriadau newydd ydi prif asgwrn y gynnen. Mae Mrs Siân Bowen-Harries (Janet Aethwy), draig o ddirprwy bennaeth yn gosod ei marc gyda’i disgyblaeth lem, yn mynnu asesu’r athrawon a rhoi cyfle i’r disgyblion lenwi holiadur ar safon y staff - sy’n fêl ar fysedd…

Y cogydd a’r cwîn

Cefais lyfr coginio yn fy hosan Dolig rhyw flwyddyn neu bump yn ôl. Na, nid un Delia ddoeth na Gordon blin ond A Cookbook for a man who probably only owns one saucepan. Ydy, mae’r llyfr bach llwyd yn cynnwys rysáit ar gyfer yr wy wedi ferwi perffaith, ond dwi’n sgit ar wneud omlet Groegaidd bellach. Go brin y gwnaf i rywbeth mor uchelgeisiol â ‘cholomen wyllt, marmaled ffigys, siocled a halen fanila’, un o ryseitiau rhaglen gyntaf Cegin Bryn (Fflic). Sori, ond wnaiff hyd yn oed connoisseur fel Bryn Williams fyth lwyddo i’m hargyhoeddi fod siocled yn gymar perffaith i gig ar blât.

Serch hynny, cefais flas (bwm! bwm!) ar y gyfres newydd hon fel adloniant ac nid am awgrymiadau i swper heno. Mae pob rhaglen yn seiliedig ar chwe rysáit o’i lyfr - a do, fe gafodd hwnnw hen ddigon o hysbys, o Dafydd a Caryl yn fyw o fwyty Odette’s un fore Gwener i soffa “H” (dwi di ’ngwahardd rhag yngan yr enw’n llawn, gan fod pawb wedi ’laru ar gwyno amdani bellach). Roedd y rhaglen gyntaf yn neidio o’r ffer…

Tywyll heno

Cyn un o benodau Pobol y Cwm wythnos diwethaf, cafwyd rhybudd gan Gyhoeddwr Dwys-ddifrifol S4C y gall rhai golygfeydd beri gofid i ni wylwyr sensitif. Dylai fod wedi cyhoeddi hynny awr ynghynt. Achos am saith o’r gloch noson Gŵyl Ddewi, dylwn i a’r genedl fod wedi’n paratoi am smonach o raglen dabloid newydd o dre’r Sosban.

Rŵan, dydw i ddim yn frwd dros raglenni cylchgrawn ysgafn ar y gorau. Mae’n siŵr fod Lorraine, Alex Jones a Siân yn iawn yn eu lle, a hynny i’r henoed rhwng Antiques Road Trip in the Attic a Hel Straeon ugain oed. Ac nid fi ydi’r person gorau i siarad o blaid Wedi 7, gan fy mod i fel arfer yn rhy brysur yn tuchan yn y gampfa yr adeg honno o’r nos. Ond ro’n i’n nabod cryn dipyn o ffans y rhaglen, ac mae’n debyg bod gan awduron a gweisg Cymraeg gryn dipyn o waith diolch iddi am hybu gwerthiant llyfrau dros y blynyddoedd. Yna, fe bechodd S4C yn uffernol trwy gael gwared ar rai o’r cyflwynwyr mwyaf poblogaidd a graenus eu Cymraeg wrth ddirwyn contract Tinopolis i ben - …

Brith gof

“Ysgytwol” - un o’r ansoddeiriau cyffredin a ddefnyddiwyd mewn rhaglen ddogfen arbennig ar S4C neithiwr. ‘Trist’, ‘dewr’, ‘emosiynol’ a ‘lled-obeithiol’ - gyda’r pwyslais ar y ‘lled’ - yw’r geiriau eraill ddaeth i’r cof. Ac mae hwnnw’n beth bregus ar y naw, gan mai colli’r cof, gair pobl ers talwm am glefyd alzheimer a dementia, oedd dan sylw Un o bob tri. Mae’r teitl yn cyfeirio at yr ystadegyn brawychus hwnnw sy’n awgrymu faint ohonom fydd yn marw gyda’r clefyd creulon hwn. Y dihafal Beti George oedd wrth y llyw, mewn rhaglen awr a oedd yn gyfuniad o gyfweliadau gydag arbenigwyr ac ymchwilwyr prin yn y maes, ymweld â chartrefi gofal arbennig, ac ing teuluoedd o bob cwr a phob haen o’r gymdeithas yng Nghymru. Nid holwraig yn unig oedd Beti chwaith, ond rhywun sy’n siarad o brofiad. Yn benderfynol o daclo’r tabŵ o flaen camera, cyflwynodd hanes ei chymar David Parry-Jones a gafodd ddiagnosis alzheimer dair blynedd yn ôl.

Esboniodd ei fod yn benderfynol o gyfrannu at brosiect arbennig t…