Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du janvier, 2019

Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8x60’, S4C) works its way back following the trials (boom! boom!) and tribulations of a jury thrown together to decide the fate of a troubled young man accused of killing his neighbour. Personally, the case itself plays second fiddle to the delicious mixture of members of the jury - an OCD librarian, randy accountant,  scarily silent fireman, gay travel agent, a student with a fuck y’all attitude - who wouldn’t normally look twice at each other, but who are forced to cooperate in Her Maj’s name. Here’s hoping that the wonderfully blunt Val (GillianElisa) Taz (Iestyn Arwel) and Moira (the evergreen Christine Pritchard) get their own spin-off show. FflurDafydd’s dialogue is utterly believable, flows like the Taff after a storm, and peppered with knowingly cultural references and jokes …

Norway calling!

I’d be completely utterly stupendously lost without Walter Presents. All4s on demand service is 3 years old, and has been a lifeline for me these gloomy winter eves since the Christmas lights came down, especially when terrestrial telly is as barren as a Brexit economic policy. Plus the fact that a high percentage of its contents are from the Euro nations, which is perfect for a Scandi obsessive like yours truly. Not that everything appeals, like the cliché-a-munite Franco-German production The Crimson Rivers (Les Rivières Pourpres) shown on More4 every Friday nights.
However, another water-based drama is a new hit in my house. River (8x60’) aka Elven set on the Norwegian-Russian border high up in the Arctic Circle where the remnants of the Cold War still lingers on. A local girl disappears after finding a severed foot in a local river, before ending up frozen to death herself on an army no-gone zone. The Authorities are desperate to keep it hush-hush, but local politi officer Thomas L…

Nôl i Norge

’Swn i ar goll heb Walter Presents. Mae gwasanaeth ar-alw All4/Channel 4 ar waith ers tair blynedd bellach, a bu’n achubiaeth i mi sawl tro gyda’i bocsets o safon pan oedd yr arlwy’n ddiawledig ar deledu daearol. Ac mae’r ffaith fod cynnyrch sylweddol o’r parthau Nordig yn atyniad arall i rywun scandi obsesiynol fel fi. Nid bod pob dim yn taro tant chwaith, fel The Crimson Rivers (Les Rivières Pourpres), cynhyrchiad Ffrengig-Almaenig am bar o dditectifs anghymarus (yn tydyn nhw i gyd?) sydd ymlaen ar nosweithiau Gwener More 4 hyn o bryd.
Ond mae drama ddyfrol arall yn apelio lot mwy. River (8x60’) neu Elven o Gylch yr Arctig – lle mae diflaniad a marwolaeth hogan ar dir neb y fyddin, ger pentref bach ym mhen draw gogleddol rhynllyd ffin Norwy-Rwsia yn esgor ar gyfrinachau yr hoffai’r Awdurdodau eu claddu ymhell dan y twndra. Ac wrth gwrs, mae yna wastad blisman lleol (Thomas Lønnhøiden) sy’n dan ar groen yr Awdurdodau wrth fynnu ymchwilio ar ei liwt ei hun – gyda chymorth y rebel o uwc…

Blwyddyn newydd, cyfresi newydd

Mae’r bwrdd bwyd wastad yn faromedr da o’r byd a’i bethau. Ac felly’r oedd hi ddydd San Steffan, lle bu’r teulu estynedig acw - o saith i saithdeg pump oed - yn trafod arlwy S4C dros yr ŵyl. Yn fras, Sioe Dolig Hen Blant Bach oedd y ffefryn clir, mewn rhifyn arbennig o’r fformat hynod lwyddiannus (a gafodd fedal arian yng Ngŵyl Ffilm a Theledu Ryngwladol Efrog Newydd y llynedd) pan ddaeth pensiynwyr a phlantos Pen-y-groes, Nantlle at ei gilydd i lwyfannu sioe arbennig dan gyfarwyddyd “showman mwya’r Dyffryn”, Ken Hughes. Ac roedd y chwerthin a’r canu wir yn falm i’r enaid, yn enwedig i rai wedi’u rhwydo gan ddementia. Os na chawsoch eich effeithio gan ddeuawd ‘Dawel Nos’ Mair 82 oed ac Olwen fach, well i chi jecio’ch calon reit handi. Môr o Gymraeg naturiol braf, a throsleisydd cwbl naturiol nid cyfieitheg. Ac os na chaiff y gyfres arbennig hon fwy o wobrau yn 2019, mi fwytai bob owns o’r marsipán ar gacen ’Dolig nesa. Roedd Nadolig Hafod Lon lawn mor ysbrydoledig (rhowch sioe i Guto …

Twll bach y clo

Mae ’na fynd mawr ar gyfresi busnesu/hel tai ar ein Sianel hoff y dyddiau hyn. Rhai wedi’u hanelu at siaradwyr newydd yn bennaf dan faner 'Dysgu Cymraeg' ar foreau Sul a ailddarlledir fin nos wedyn, ond sy’n hynod boblogaidd yn gyffredinol. Dyna chi’r drydedd gyfres o Adre efo Nia Parri yn sbecian trwy dwll bach y clo s’lebs fel Dai Llanilar, Wigleys Bontnewydd ac Elliw Gwawr Essex – y fersiwn Nadoligaidd arbennig oedd un o ffefrynnau tŷ ni dros yr ŵyl.
A nawr, mae’r bytholwyrdd Aled Sam nôl gyda chyfres newydd sbon Dan Do, lle mae yntau a Mandy Watkin, dylunydd mewnol o Borthaethwy yn bwrw golwg ar gynllunio unigryw tu ôl i frics a mortar go gyffredin yr olwg y tu allan. Tai teras, tai newydd, bythynnod (neu ‘bythynnod’ medd BBC Iplayer). Ac oedd, mi roedd rhesdai Llambed, Aberystwyth a Phontcanna yn drawiadol ac yn cynnig fflachiau o ysbrydoliaeth i’r sawl ohonom sy’n pasa gwneud mwy na dim ond sbrin-clînio’r gwanwyn hwn. Porn peintio ag addurno, a chodi aeliau ar ambell elf…

Llanast!

Hen fasdad ydi mis Ionawr. 
Diffoddwyd goleuadau’r ŵyl gan adael ein strydoedd fel y fagddu a’r ysbryd yn dduach. Mae cloc y corff wedi rhewi ar 26 Rhagfyr, ac mae’r “Bs” yn fygythiad parhaus - biliau a Brecshit.
Does ryfedd mod i’n crefu am rywfaint o hiwmor, a go brin ydi hwnnw ar y teledu. Sdim llawer o chwerthin cyfredol ar S4C, ond mae ôl rifynnau’r Dolig yn dal yno i rai a’u methodd y tro cyntaf – Run Sbit Dolig (2017!), Stand yp Cymru ac O’r Diwedd 2018. Er nad oedd pob sgetsh o'r olaf yn taro tant (sbwff Top Gear am ffyrdd a system drafnidiaeth sobor Walia Wen), roedd dychan Un Bore Mercher yn berffaith ac yn llwyddo i ategu pa mor sili oedd y gyfres mewn gwirionedd gyda Sian Harries yn gwisgo’r got felen dragwyddol wrth i’w gwallt droi’n gorwynt bleriach fesul golygfa.
Diolch i dduw bod bocset Nyth Cacwn wedi diflannu beth bynnag. Wnâi fyth ddeall hiwmor y Tregaroniaid.
Ond y tonic i mi, heb os, ydi Catastrophe (Channel 4). ‘Lle ti di bod Dylan bach, achos ma hon allan ers t…