Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du novembre, 2009

Pigion Sky+

Malcolm Ff*cin Tucker a'r criw

Berlin
BBC2, 8pm nos Sadwrn

Fersiwn Matt Frei, gohebydd newyddion y BBC, o hanes cyffrous, cythryblus a chwerw prifddinas ei famwlad – sydd wedi gweld newidiadau mawr o Oes Prwsia yn y ddeunawfed ganrif i flynyddoedd Hitler ac yna’r Rhyfel Oer.


The Thick of It
BBC2, 10.30pm nos Sadwrn

Be haru BBC2, yn neilltuo rhai o gyfresi gorau’r sianel i slot marwaidd nos Sadwrn? Diolch i’r drefn am beiriant recordio. Cipolwg deifiol o ddoniol ar sbinddoctoriaid San Steffan, yn seiliedig ar gymeriadau aflednais (am wn i!) Mandelsson a Campbell. Mae Nicola Murray (Rebecca Front), Gweinidog newydd adran DoSAC (Yr Adran Materion Cymdeithasol a Dinasyddiaeth) yn ceisio’i gorau glas i redeg y sioe er gwaethaf tîm anobeithiol wrth gefn a rhefru a rhuo rheolaidd Malcolm Tucker (Peter Capaldi), Cyfarwyddwr Cyfathrebu’r Blaid, sy’n rhegi dros yr Alban. Yes Minister ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Ff*cin gwych.

True Blood
Channel 4, 10pm nos Fercher
Drama gomedi-dywyll mwyaf g…

Pobol od ar y naw

Os ydych chi wedi cael hen ddiflasu ar ddilyw di-baid fis Tachwedd, beiwch Dafisiaid Treffynnon! Does ganddyn nhw ddim iot o ddiddordeb mewn achub y blaned, na chyfrannu at darged Llywodraeth y Cynulliad o ailgylchu 70% o holl wastraff y wlad erbyn 2025. Nhw yw unig deulu’r stryd sy’n rhy ddiog i ddidoli, ac yn taflu popeth i’r bin du. Ond bwriad rhaglen realaeth ddiweddaraf BBC Cymru-Wales yw newid eu hagwedd a’u hymddygiad yn Changing Lives: Going Green (bob nos Lun) trwy eu hanfon i bentref ecogyfeillgar yn ardal Llanfyllin - neu “Extreme Green Community”, chwadal y rhaglen. Cyfle felly i ffeirio’u dau gar am feics, yr Xbox am sesiynau ioga, a bwydydd pecyn o bendraw’r byd am gynnyrch organig lleol. A sôn am sioc i’r system, wrth Tim, Gaynor a’u dau o blant gyrraedd eu cartref newydd ac i foethusrwydd yr iwrt, rhyw fath o babell Fongolaidd. Ond toedd hynny’n ddim o gymharu â’r braw o weld y cyfleusterau en-suite arbennig, sef can dŵr dros dwb sinc. Er hynny, roedd y tad wedi cael r…

Llandudno-sur-Mer

Ooh la la! Mae yna naws gyfandirol i ddrama newydd nos Sul ar sianel TF1. Dechreuodd y cyfan gyda Audrey Tatou mor ciwt ag erioed, yn beicio o amgylch strydoedd tref glan môr ddechrau’r haf, cyn ymuno â llond tram hen ffasiwn o ffrindiau a pherthnasau siriol i briodas ei thad. Ac yn y canol, mae cryn dipyn o tête-à-tête a misdimanars rhywiol rhwng pishyns ifanc a genod chic i gyfeiliant acordion ysgafn. Ond howld on Now John… maen nhw’n siarad Cymraeg. Ac ai Penygogarth, Stryd Mostyn a Phier Llandudno ydi fan’no?! Sacre bleu?! Beth uffar sy’n digwydd?

Iawn, oce. Dyna ddigon o chwarae ar eiriau Ffrengig mewn acen Allo Allo-aidd amheus am y tro. Drama S4C ydi Blodau. Ac nid yr hyfryd Mademoiselle Tatou sy’n reidio beic â basgedaid o lilis gwynion, ond Lili (Rhian Blythe). Roeddwn i wedi drysu’n llwyr efo’r myrdd o gymeriadau a ymddangosodd yn chwarter cynta’r rhaglen gyntaf. Beiwch y cythrel Simon Cowell ’na. Roeddwn i’n gandryll efo fi’n hun am fod yn gandryll efo Cowell a’r criw am anf…

Byw yn yr Ardd (Fotaneg)

Mae'n debyg fod David Tennant wedi canu clodydd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol ar ôl bod yno'n ffilmio'r gyfres fer olaf o Doctor Who gydag ef wrth y llyw. Mae'n edrych yn arswydus o dda fel arfer, ac mae'n amlwg fod y Bîb wedi bygro'r dirwasgiad a gwario cryn dipyn o bres ar effeithiau arbennig a gwesteion tra-arbennig fel Lindsay Duncan. Ymlaen a'r sioe!



DOCTOR WHO: The Waters of Mars, 7pm nos Sul, 15 Tachwedd.

Ugain mlynedd yn ôl

“Achtung! Sie verlassen jetzt West-Berlin”

Dyna’r geiriau sydd ar fagnet oergell a brynais ym mhrifddinas yr Almaen ddwy flynedd yn ôl. Fe’i cefais mewn siop sothach ar safle’r hen ‘Checkpoint Charlie’ dan ei sang o ymwelwyr, a oedd yn tynnu lluniau o ddynion mud mewn lifrai Americanaidd a Sofietaidd neu’n cael gwibdaith mewn Trabants pinc llachar. Buasai’r fath beth yn amhosibl dros ugain mlynedd yn ôl.

Oes, mae gen i ddiddordeb byw yn hanes y Llen Haearn a’r newid mawr a fu, ac felly roedd yna gryn edrych ymlaen at raglen arbennig Wal Berlin gydag Ifor ap Glyn i gofio am gwymp 1989. Ry’n ni i gyd yn hen gyfarwydd â’r lluniau archif o drigolion dwyrain Berlin yn neidio o ffenestri’u fflatiau i freichiau diogel dynion tân y gorllewin, cyn i’r wal gau amdanynt ym 1961, heb son am y delweddau erchyll o’r rhai a laddwyd gan fwledi’r giards neu a waedodd i farwolaeth ar weiren bigog y ffin. Ond y cyfweliadau personol oedd fwyaf diddorol, yn enwedig â Jina Gwyrfai a Sabine Heinz mewn Cymraeg…

Siarad rwtsh

Cyn cychwyn rhaglen arbennig Stiwdio gyda Kate Crockett wythnos diwethaf, a oedd yn canolbwyntio ar fywyd a gyrfa Dave 'Datblygu' R Edwards, cawsom air o rybudd gan gyflwynydd Radio Cymru: "...mae'r rhaglen hon yn cynnwys delweddau ac iaith gref.."
"Delweddau"? Ar y blydi weiarles? A'n helpo...

Hyn gan orsaf radio a roddodd berlau ieithyddol inni'n ddiweddar, fel "delifro" (gohebydd gwleidyddol), "colli lot o dew" (gohebydd bocsio yn trio cyfieithu "fat" am fraster y corff) a "gweithwyr sgiliedig" (gohebydd y Post Cyntaf).

A toedd Leri a Daf ddim yno ar y pryd!!

Does ryfedd 'mod i'n ffafrio Five Live y dyddie hyn.







Dychwelyd i Dallas

Tyrchwch eich hetiau Stetson a’ch shoulder pads o’r atig, a chwiliwch am yr hen fyg ‘I Shot JR’. Ydy, mae’r Ewings yn ôl. Deunaw mlynedd ers i’r gyfres wreiddiol fynd i’r fynwent operâu sebon yn y nen, mae sianel deledu TNT yn bwriadu canolbwyntio ar y genhedlaeth nesaf, sef John Ross (mab JR a Sue Ellen) a Christopher (hogyn mabwysiedig Bobby a Pam) - gydag ymddangosiadau cameo arbennig gan yr hen stejars Larry Hagman (sydd wedi heneiddio’n drybeilig), Linda Gray (sy’n edrych yn fythol ifanc a ffantastig yn 69 oed) a Patrick Duffy a’i Mercedes SL bach coch-heb-do gobeithio!

Pan roedd stori saethu JR ar ei anterth ym 1980, roedd saga’r teulu o farwniaid olew cyfoethog o Texas yn denu 360 miliwn o wylwyr byd-eang – cyn iddynt golli diddordeb ac amynedd ar ôl i Bobby ddod yn ôl o farw’n fyw yn y gawod ym 1986 ar ôl cael i’w chwaer-yng-nghyfraith yrru drosto a’i ladd flwyddyn ynghynt.

Er bod y syniad yn ddiddorol ac yn denu ton gynnes braf o hiraeth am nosweithiau Mercher ar BBC1 ’sdalwm, …

Gorilas a gwleidyddion

Mae’r busnes troi clociau fel petai wedi sbarduno S4C i lansio cyfres newydd bob yn ail noson. Neithiwr, dychwelodd ymryson goginio boblogaidd Mr Newbury ac Emma Walford i chwilio am bencampwr y gegin yn Tigh Dudley, cam a naid fferi i’r Ynys Werdd. Pob parch i Swydd Gorc, ond mae’n dipyn o gwymp ar ôl coginio a chrasu dan haul Sbaen a’r Eidal yn y cyfresi cynt. Does dim gwirionedd yn y si mai o dref Dudley yn y West Midlands y daw’r gyfres nesaf, oherwydd dirwasgiad dwfn a pharhaus Prydain.

Siomedig braidd oedd Gofod, cyfres gylchgrawn newydd i’r ifanc (am wn i) bob nos Lun. Diffyg gwreiddioldeb oedd y broblem gyntaf. Dychmygwch bytiau o Sioe Gelf, Wedi 3 a Nodyn wedi’u cymysgu mewn powlen fawr, a dyna chi syniad o’r lobsgóws a gafwyd. Diffyg dolen gyswllt oedd yr ail broblem. Yr wythnos diwethaf, cafwyd eitem fer am dri aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi a redodd rownd Llundain mewn siwt gorilas, dros gorilas (peidiwch â holi); cip ar adroddiad ysgol Daf Du (peidiwch â holi eto); …

O'r buarth i'r Bwl

Rydyn ni’n cael ein difetha’n rhacs gan S4C y dyddiau hyn, gyda chyfresi newydd sbon am a welech chi. Roedd yna gryn edrych ymlaen yn nerfus braidd am Fferm Ffactor (Cwmni Da) wedi’r holl hys-bys, ac er gwaetha’r teitl ciami, roedd hon yn amgenach rhaglen na X Ffactor gyda welintyns. Er, roedd ambell steil a syniad wedi’i ddwyn o raglen garioci Simon Cowell hefyd - fel yr olygfa gawslyd braidd o’r beirniaid Dai Llanilar a Wynne Jones yn sefyll yn gadarn â’u breichiau wedi’u plethu yng nghanol niwl dramatig, a’r ‘Cab Cyffesu’ sy’n rhoi cyfle i’r cystadleuwyr ddweud eu dweud wrth y camera.
Mae’r deg sy’n ymgiprys am gerbyd 4x4 i gyd yn dod o ardaloedd y gorllewin - dim ymgeiswyr teilwng o fryniau Clwyd i Went tybed? Ond fe wnes i fwynhau ar y cyfan, a’r tasgau’n dwyn i gof ddiwrnodau cystadlaethau sgiliau fferm mudiad Ffermwyr Ifainc Eryri ers talwm. Ar ôl cwblhau tair tasg gan gynnwys hel mochyn o’r twlc i’r trelar ac ateb cyfres o gwestiynau mewn cadair Mastermind, cafodd pawb gyfle g…