Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du octobre, 2009

Hir oes, HBO!

Dwi eisoes wedi canu clodydd BBC Four. Nawr, mae gen i ffefryn Americannaidd - Home Box Office, neu HBO - sianel deledu am dâl a sefydlwyd ym 1972, sydd a thros 38 miliwn o danysgrifwyr bellach yn yr UDA. Lwcus i ni yng ngwledydd Prydain, mae gan Channel 4 draddodiad hir o brynu’r goreuon gan HBO i’w gynnig. Tra bod dramâu teledu Prydain fel petaen nhw’n llifo o ffatri fflatpacs ditectifs-a-sebon-doctors-a-nyrsys, mae HBO yn dal i gynhyrchu cyfresi ffres a gwreiddiol i’r byd a’r betws. Diolch amdani! Bedair blynedd ers inni ffarwelio â’r hyfryd a’r hanner call a dwl Ruth, Nate, David a Clare Fisher - teulu o drefnwyr angladdau o Los Angeles a’u cyfoedion quirky ynSix Feet Under, mae’r awdur Alan Ball wedi creu True Bloodsy’n prysur droi’n llwyddiant byd-eang. Ddylwn i ddim leicio hon, sef cyfres wedi’i seilio ar lyfrau The Southern Vampire Mysteries aka The Sookie Stackhouse Novels gan Charlaine Harris. Doedd gen i ddim math o ddiddordeb yn anturiaethau Buffy ar y teledu na’r myrdd o …

Ynys y llon a'r lleddf

Pobl Môn oedd piau hi ar S4C dros y Sul. O fan’no y daeth y bytholwyrdd NosonLawen nos Sadwrn, cyfres sydd wedi’i hailwampio’n amlach na chanol dinas Caerdydd ar hyd y blynyddoedd. Dim mwy o eistedd ar fêls gwellt mewn hen sgubor oer, na chyflwynwyr trigain oed yn rhaffu ‘jôcs’ o’r llwyfan llychlyd. Bellach, genod ifanc del fel Mari Løvgreen a Nia Parry sy’n cyflwyno’r sioe West End-aidd o stiwdios sgleiniog a modern, er budd rheolau iechyd a diogelwch a delwedd ‘cŵl’ y Sianel. Cafwyd rhaglen amrywiol o’r fam ynys, gyda pherfformiadau caboledig gan gantorion pop, perfformiwr seiloffon(!), Côr Aelwyd yr Ynys… a Ffarmwr Ffowc. Ydy, mae’r hen foi’n dal wrthi er gwaethaf ymdrechion Eilir Jones druan i roi’r cap stabl yn y to. Roedd y diweddglo’n ddarn o gomedi pur, gydag Elin Fflur a Daniel ‘Heb Mr Pinc’ Lloyd yn ymddangos mor hapus â Joe Calzaghe mewn trowsus secwin yn Strictly Come Dancing, wrth ganu lleisiau cefndir i ryw brimadonna deng mlwydd oed.

Nos Sul, cawsom chwip o stori am long…

Pam ni, duw?

Enillodd ei blwyf fel ‘arbenigwr’ cyfresi Big Brother ac aelod o dîm swnllyd Chris Moyles bob amser brecwast ar Radio 1. Yn nes adref, mae Aled Haydn Jones yn enwog fel cyn-feirniaid Waw Ffactor a llais Llundain ar raglenni C2 Radio Cymru i bwy bynnag sy’n malio. Mae hefyd yn gyflwynydd rhaglen radio The Sunday Surgery, seiat drafod problemau rhyw a pherthynas, arswyd arholiadau a bwlio i’r to iau. Ac mae hynny’n boenus o addas, fel un â chanddo brofiad personol iawn o’r ochr hyll hwn o fywyd ysgol.

Yn y rhaglen Bullying - Why Me? neithiwr ar BBC2 Wales, dychwelodd Aled i’w hen ysgol uwchradd yn Aberystwyth am y tro cyntaf ers 1992. Cyfaddefodd iddo deimlo’r hen ofn a nerfusrwydd wrth i’r camera ddilyn ei gamre at y giatiau. Dyma lle cafodd ei alw’n ‘swot’, ‘teachers pet’ ac yn ‘bwff’ am flynyddoedd, gan droi’n unig ac ar wahân i weddill y dosbarth. Byrdwn taith bersonol, boenus, Aled oedd canfod atebion i’r cwestiwn ‘pam’? Pam mai fe oedd cocyn hitio’r bwlis? Beth ddylai ef a’r athraw…

Pererin Wyf

Dw i’n dal i gofio’r daith hyd heddiw. Ymweliad aelodau Capel Carmel i gartref enedigol William Morgan, cyfieithydd y Beibl i’r Gymraeg, rhyw bnawn Sul braf yn nyddiau f’arddegau cynnar. Ac fel fy atgofion hapus i o Dŷ Mawr Wybrnant, rwy’n siŵr y bydd plant ysgolion Sul Bro Dysynni yn cofio’u taith arbennig nhw mewn blynyddoedd i ddod hefyd. Mewn rhaglen gyntaf o gyfres newydd sbon nos Sul, Y Daith, cawsom hanes Mari Jones, merch 16 oed o Lanfihangel y Pennant a gerddodd yn droednoeth am 25 milltir i brynu beibl o’r Bala. 250 o flynyddoedd yn ddiweddarach, daeth criw o 28 ynghyd yn eu crysau pêl-droed, eu capiau pêl-fas a’u ffyn bugail i wneud y siwrnai dros ddeuddydd bendigedig o braf. Yn wahanol i Mari Jones, cawsant bas mewn bws mini (er mwyn osgoi tagfeydd yr A470 nid osgoi pothelli’r traed, chwarae teg) ac ar drên bach Llyn Tegid i gyrraedd pen y daith. Ond o leiaf fe ddaeth yr hanes yn fwy byw fel hyn yn hytrach na mewn hen festri lychlyd. Ac roedd y gwaith camera’n hysbyseb per…

Myrddin a mwy

Actorion o bob lliw a llun - ond ddim Cymry - yn fersiwn y Bib o chwedl Myrddin


Dros y penwythnos, rhois gynnig ar ddwy gyfres boblogaidd am y tro cyntaf erioed. Wrth ddiogi ar y soffa nos Sadwrn, dyma droi i wylio cyfres ddrama deuluol Merlin ar BBC1. Sut ar y ddaear fethais i hon o stabl BBC Cymru cyn hyn? Er, fuasech chi fawr callach chwaith. Brodor o Ard Mhacha (Armagh) Gogledd Iwerddon sy’n chwarae rhan y Myrddin ifanc, actor o Ddyfnaint yw’r Brenin Arthur, a merch groenddu o Lundain yw Gwenhwyfar (neu Gwen/Guinevere y gyfres). Enghraifft arall o bolisi BBC PC. O leiaf mae rhyw fath o stamp Cymreig i’r ochr gynhyrchu, gyda’r golygfeydd mewnol wedi’u ffilmio mewn stiwdio yng Nghaerdydd a’r rhai allanol yng nghestyll Rhaglan a Chaerffili a Bae Dwnrhefn, Bro Morgannwg ymhlith eraill - ond sdim son am Gaerfyrddin! A Château de Pierrefonds, i’r gogledd o Baris yw Camelot y gyfres. Buasai Sieffre o Fynwy druan wedi troi yn ei fedd…

Ond waeth inni heb a hollti blew. Mae disgwyl i hon fod …

Vive la BBC4!

BBC Four yw fy hoff sianel ar hyn o bryd (sori S4C!). Mae hi’n werth y drwydded ar ei phen ei hun, bron. Dyma’r lle i droi am ddramâu tan gamp o Ewrop. Yn dynn wrth sodlau Wallander o Sweden, daw ail gyfres o Spiral(Engrenages) bob nos Sul, drama ias a chyffro sy’n dilyn criw o dditectifs a chyfreithwyr naturiol o rywiol (Ffrancwyr ydyn nhw, wedi’r cwbl) sy’n ymchwilio i ddirgelwch corff a losgwyd yn golsyn mewn car ar stad cyngor - a chysylltiad hynny, rhywsut rywfodd, â marwolaeth merch ifanc a gymerodd orddos o heroin yn un o ysgolion bonedd Paris. Mae ’na ryw naws CSI/The Wire yn perthyn iddi, sydd wastad yn ffon fesur wych. Ac er bod cryn dipyn o waith canolbwyntio i ddechrau, fel pwy ’di pwy, a’r ddeialog Ffrangeg gan-milltir-yr-awr sy’n gefndir i’r isdeitlau ar y sgrîn, mae’n werth dal ati.

Dwi’n fythol ddiolchgar i BBC Four am ailddarlledu The Crow Road bob nos Fercher hefyd, gan i mi golli’r darllediad gwreiddiol ym 1996. Wedi’i seilio ar nofel Iain Banks, mae’n adrodd hanes P…